97-400 Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 78
tel. 606 683 663, 606 683 883
akademia.jabluszko@interia.pl

Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
stosowane w Niepublicznym Przedszkolu
Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO w Bełchatowie

wprowadzone zarządzeniem dyrektora nr 1/2020/2021 na podstawie wytycznych GIS
z dnia 25.08.2020 oraz rozporządzenia MEN z dnia 12.08.2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Procedura organizacji opieki w Akademii JABŁUSZKO w Bełchatowie

 1. Każda grupa dzieci ma przyporządkowaną salę.

 2. Do grupy przypisani są ci sami opiekunowie w miarę możliwości organizacyjnych.

 3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza
  niż 1,5 m 2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.

 4. W sali, w której przebywa grupa dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Dzieci korzystają z zabawek, które łatwo można zdezynfekować. Zabawki używane są wynoszone z sali, poddane dezynfekcji i przeznaczone do zabawy w kolejnym dniu.

 5. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek – wyjątek stanowią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 6. Podczas pobytu w placówce zrezygnowano z mycia ząbków przez dzieci.

 7. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

 8. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

 9. Placówka ogranicza przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 10. Komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka dotycząca pobytu dziecka w placówce odbywa się poprzez rozmowy telefoniczne, messenger.

 11. W placówce znajdują się bezdotykowe termometry do pomiaru temperatury ciała, który odbywa się
  w razie potrzeby lub w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

 12. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu odbywa się przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.

 13. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie dezynfekowany każdorazowo po skorzystaniu przez grupę dzieci.

 14. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka lub pracownika wyznaczone zostało pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący w celu odizolowania.

 15. Nauczyciele zobowiązani zostali do wyjaśnienia dzieciom zasad bezpieczeństwa obowiązujących obecnie w placówce.

 16. Dyrektor zobowiązany jest do raportowania bieżącej sytuacji, liczby dzieci w placówce
  oraz ewentualnej sytuacji podejrzenia zakażenia.

   

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 1. Do placówki przyjmowane są tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.

 2. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

 4. Rodzic po wejściu do placówki zobowiązany jest zdezynfekować dłonie oraz zakryć usta i nos.

 5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu (szatnia, korytarz)
  z zachowaniem zasady zachowania dystansu społecznego wynoszącego min.1,5m.

 6. Rodzic sprawnie przebiera dziecko, poprzez domofon informuje o przyjściu i zaprowadza do wyznaczonej sali.

 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący
  min. 1,5 m.

 8. Podczas odbioru dziecka przy wejściu do placówki rodzic zobowiązany jest zdezynfekować dłonie
  oraz zakryć usta i nos.

 9. Rodzic poprzez domofon informuje o odbiorze dziecka i czeka przed wyznaczoną salą.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia u dziecka
zakażenia COVID-19

 1. Izolacja dziecka w miejscu do tego przeznaczonym odpowiednio wyposażonym.

 2. Poinformowanie rodzica dziecka o zaistniałej sytuacji i zobowiązanie do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki.

 3. Dezynfekcja pomieszczeń, w których przebywało dziecko z podejrzeniem COVID-19.

 4. Zobowiązanie rodzica do poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia u pracownika
zakażenia COVID-19

 1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

 2. Pracownik podejrzewający u siebie zakażenie zobowiązany jest pozostać w domu i poinformować telefonicznie dyrektora placówki oraz skontaktować się telefonicznie
  ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów w czasie wykonywania pracy należy niezwłocznie odsunąć go od wykonywanej pracy i wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci.

 4. Dyrektor informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bełchatowie
  o zaistniałej sytuacji oraz stosuje się do wydanych instrukcji i poleceń.

 5. Obszar po którym poruszał się pracownik poddany zostaje gruntownemu sprzątaniu
  i dezynfekcji zgodnie z procedurami.

 6. W przypadku otrzymania zaleceń od PPIS placówka wdraża dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

Procedura przyjmowania i wydawania posiłków

 1. Przy organizacji żywienia należy bezwarunkowo przestrzegać zasad higieny
  i bezpieczeństwa.

 2. Dostarczenie cateringu i odbiór pojemników odbywa się z zachowaniem dystansu (osoba dostarczająca odpowiednio zaopatrzona w środki ochrony osobistej zostawia pojemniki w wyznaczonym miejscu bez kontaktu z pracownikami placówki).

 3. Wydawanie posiłków i odbieranie naczyń po spożytym posiłku odbywa się przez wyznaczonego pracownika z zastosowaniem środków ochrony osobistej ze zwróceniem szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy.

 4. Korzystanie z posiłków odbywa się bezpiecznie w salach po uprzednim umyciu rąk i przygotowaniu miejsca poprzez czyszczenie blatów.

 5. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu i wyparzać.

 6. Odbiór pojemników odbywa się poprzez wystawienie ich w wyznaczone miejsce bez kontaktu z pracownikiem cateringu.

 

Procedura utrzymywania czystości w przedszkolu

 1. Przy wejściu do budynku umożliwienie skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk
  oraz umieszczenie informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące
  do placówki.

 2. Zobligowanie rodziców do dezynfekcji dłoni przy wejściu i zakrywaniu ust i nosa.

 3. Regularne mycie rąk wodą z mydłem oraz dopilnowanie, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 4. Organ prowadzący zapewnia personelowi opiekującemu się dziećmi i pozostałym pracownikom zaopatrzenie w środki dezynfekcji, ochrony osobistej do wykorzystania podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka.

 5. Na kartach monitoringu stanowiących załącznik do procedury i znajdujących się
  w każdej sali, pomieszczeni
  ach gospodarczych, ciągach komunikacyjnych oraz łazienkach wyznaczony pracownik odnotowuje przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich w tym blatów w salach, kuchniach, zmywalniach, klawiatury, włączników.

 6. Przeprowadzając dezynfekcje należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcję.

 

WAKACJE W JABŁUSZKU - LIPIEC - Data dodania: 2024-07-05 12:10:24
 

więcej >>

WYJŚCIE DO KINA "W głowie się nie mieści 2" dla 5-6latków - Data dodania: 2024-07-05 11:42:00
JEŻYKI, TYGRYSKI, BIEDRONKI, ŚWIERSZCZYKI - KINO HELIOS W GALERII OLIMPII   KANGURKI I WIEWIÓRKI - KINO KULTURA W MCK BEŁCHATÓW

więcej >>

WYJŚCIE DO KINA "Kicia Kocia w przedszkolu" dla 3-4latków - Data dodania: 2024-07-05 11:39:39
ŻABKI, SÓWKI, SŁONECZKA, PSZCZÓŁKI - KINO HELIOS W GALERII OLIMPII   MOTYLKI I KROKODYLKI - KINO KULTURA W MCK BEŁCHATÓW

więcej >>

WYJŚCIA DO FIGLORAJU - Data dodania: 2024-07-05 11:37:33
 

więcej >>

FESTYN RODZINNY - Data dodania: 2024-05-29 14:34:29
 

więcej >>

POŻEGNANIE ZERÓWEK - Data dodania: 2024-05-29 14:28:09
 

więcej >>

Spektakl teatralny PSI PATROL - Data dodania: 2024-05-29 14:27:29
 

więcej >>

CZERWIEC 2024 - Data dodania: 2024-05-29 14:24:31
 

więcej >>

WYCIECZKA ORIENTARIUM/EC1 ŁÓDŹ - Data dodania: 2024-05-14 11:38:20
 

więcej >>

PGE GIGANTY MOCY "Kot w butach" - Data dodania: 2024-05-14 11:37:31
 

więcej >>

DZIEŃ MAMY 2024 - Data dodania: 2024-05-14 11:35:09
 

więcej >>

KONKURS RODZINNY MAM TALENT - Data dodania: 2024-04-22 11:07:54
 

więcej >>

DZIEŃ ZIEMI EKO SAŁATKA - Data dodania: 2024-04-22 11:03:08
 

więcej >>

DZIEŃ CZEKOLADY - Data dodania: 2024-04-08 14:32:19
 

więcej >>

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE - Data dodania: 2024-04-08 14:31:42
 

więcej >>

WALENTYNKI EKO konkurs Walentynka dla Ziemi - Data dodania: 2024-02-13 09:06:58
 

więcej >>

PGE GIGANTY MOCY Narodowy Teatr Edukacji "Szrek" - Data dodania: 2024-02-07 15:05:44
 

więcej >>

BAL KARNAWAŁOWY - Data dodania: 2024-02-05 14:50:51
 

więcej >>

WYJŚCIE DO KINA "Ekipa z dżungli" - Data dodania: 2024-02-05 14:50:25
 

więcej >>

DZIEŃ BABCI I DZIADKA - Data dodania: 2024-01-08 10:08:57
 

więcej >>

POWITANIE ZIMY Dzień Koloru Niebieskiego - Data dodania: 2024-01-08 09:53:17
 

więcej >>

JASEŁKA w Biedronkach, Świerszczykach, Wiewiórkach - Data dodania: 2023-12-13 15:42:20
 

więcej >>

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ CHARYTATYWNY - Data dodania: 2023-12-13 15:40:25
 

więcej >>

DRUŻYNA MIKOŁAJA - Data dodania: 2023-12-13 15:38:06
 

więcej >>

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK - Data dodania: 2023-11-02 15:32:19
UWAGA !!! W dniu 6listopada 2023 (poniedziałek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO świętujemy DZIEŃPOSTACIZ BAJEK W tym dniu chętne przedszkolaki mogą przebrać się za ulubione bajkowe postacie ?    

więcej >>

SESJA FOTOGRAFICZNA - Data dodania: 2023-11-02 15:31:11
UWAGA !!! W dniach 7-8 listopada 2023 roku w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO g ościmy fotografa.   Zdjęcia będą wykonywane od godz. 9:30       Dyrektor Przedszkola

więcej >>

KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM - Data dodania: 2023-11-02 15:29:47
 UWAGA !!! W dniu 10 listopada 2023 r (piątek) odbędą się konsultacje z Pedagogiem Przedszkolnym.   Zainteresowanych Rodziców bardzo prosimy o zgłaszanie się u Wychowawców Grup.     Dyrektor Przedszkola

więcej >>

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA - Data dodania: 2023-11-02 15:28:22
DRODZY RODZICE ! Serdecznie zapraszamy na uroczystość PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO Dnia 15 listopada 2023 roku Na godzinę 12:30 zapraszamy Rodziców dzieci z Grupy Motylków Na godzinę 14:00 zapraszamy Rodziców dzieci z Grupy Żabek Dnia 16 listopada 2023 roku Na godzinę 14:00 zapraszamy Rodziców dzieci z Grupy Sówe

więcej >>

KONSULTACJE Z WYCHOWAWCAMI - Data dodania: 2023-11-02 15:21:09
 UWAGA !!! W dniach 20-24 listopada 2023 roku odbywać się będą konsultacje Wychowawców grup z Rodzicami.   Zainteresowanych Rodziców bardzo prosimy o zgłaszanie się i zapisywanie na ustaloną godzinę u Wychowawców.     Dyrektor Przedszkola

więcej >>

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA - Data dodania: 2023-11-02 15:19:19
U WAGA !!! W dniu 24 listopada 2023 (piątek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO świętujemy DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. W tym dniu przedszkolaki mogą zabrać ze sobą do przedszkola swoje ukochane misie :) Zachęcamy do wspólnej zabawy ? Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

ANDRZEJKI - Data dodania: 2023-11-02 15:18:05
UWAGA !!! W dniu 30 listopada 2023 (czwartek) organizowane są w naszym przedszkolu ANDRZEJKI Odbędą się wróżby andrzejkowe, 2 chętne dzieci mogą się przebrać lub przynieść ze sobą magiczne rekwizyty   Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

TEATRZYK ZAMASKOWANI Dzielny Pacjent - Data dodania: 2023-09-29 10:46:02
UWAGA !!! W dniu 17 października 2023 roku (wtorek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy Teatr ZAMASKOWANI z przedstawieniem teatralnym „Dzielny Pacjent” Serdecznie zapraszamy ! ? Teatrzyk jest BEZPŁATNY. Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

SERDECZNIE WITAMY - Data dodania: 2023-08-31 15:19:07
SERDECZNIE WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

więcej >>

FIGLORAJ - Data dodania: 2023-08-09 13:17:49
  WAŻNE ! W okresie wakacyjnym dla dzieci z grup przedszkolnych zaplanowane są wyjścia do FIGLORAJU przy ul. Wojska Polskiego 59 w Bełchatowie                   Terminarz wyjść dostępny                        u wychowawc&oa

więcej >>

KINO HELIOS - Data dodania: 2023-08-08 15:41:44
  DRODZY RODZICE ! W dniu 21sierpnia 2023 roku (poniedziałek) dla dzieci z grup 4,5,6latków organizowane jest wyjście do Kina HELIOS w Galerii Olimpii na film          „MIĘDZY NAMI ŻYWIOŁAMI”   Cena biletu 16zł/dziecko. Bardzo prosimy zapisywać chętne dzieci i wpłacać składkę u wychowawców grup.

więcej >>

KINO KULTURA - Data dodania: 2023-08-08 15:41:01
  DRODZY RODZICE ! W dniu 21sierpnia 2023 roku (poniedziałek) dla dzieci z grup 4,5,6latków organizowane jest wyjście do Kina Kultura w MCK Bełchatów na film         „MIĘDZY NAMI ŻYWIOŁAMI”   Cena biletu 10zł/dziecko. Bardzo prosimy zapisywać chętne dzieci i wpłacać składkę u wychowawców grup.

więcej >>

KINO KULTURA - Data dodania: 2023-07-06 14:47:42
DRODZY RODZICE ! W dniu 14 lipca 2023 roku(piątek) dla dzieci z grup 4,5,6latków organizowane jest wyjście do Kina Kultura w MCK Bełchatów na film „Pamiętniki TatusiaMuminka”   Cena biletu 10zł/dziecko. Bardzo prosimy zapisywać chętne dzieci i wpłacać składkę u wychowawców grup.

więcej >>

KINO HELIOS - Data dodania: 2023-07-06 14:46:26
  DRODZY RODZICE ! W dniu 14 lipca 2023 roku(piątek) dla dzieci z grup 4,5,6latków organizowane jest wyjście do Kina HELIOS w Galerii Olimpii na film „Pamiętniki TatusiaMuminka”   Cena biletu 16zł/dziecko. Bardzo prosimy zapisywać chętne dzieci i wpłacać składkę u wychowawców grup.

więcej >>

WARSZTATY DA GRASSO - Data dodania: 2023-07-06 14:45:27
  UWAGA ! W okresie wakacyjnym dla grupy 5-6latków zorganizowane zostaną warsztaty wypiekania pizzy w pizzerii Da Grasso w Bełchatowie . Każde dziecko przygotowuje swoją pizzę i dekoruje wg własnego uznania. Pizza jest wypiekana i zjadana przez dzieci ? Koszt warsztatów 32zł/dziecko. Prosimy zapisywać dzieci i wpłacać składkę u wychowawców grup. Dyrek

więcej >>

DZIEŃ KOLORU ŻÓŁTEGO - Data dodania: 2023-06-07 15:21:31
U WAGA !!!   W dniu 28 czerwca 2023 (środa) przedszkolaki przywitają lato. W naszym przedszkolu odbędzie się D ZIEŃ KOLORU ŻÓŁTEGO Prosimy o żółte akcenty w ubiorze dzieci     Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

POŻEGNANIE "ZERÓWEK" - Data dodania: 2023-06-07 15:20:13
W AŻNE ! Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 oraz pożegnanie przedszkola dla grup "zerówkowych": MOTYLKÓW, ŻABEK, SÓWEK odbędzie się 23 czerwca 2023 roku (piątek) o godzinie 14:00 na placu przy budynku NSP w Bełchatowie przy ul. Lipowej 5   SERDECZNIE ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW WRAZ Z RODZICAMI     Dyrektor Przedszkola Rada Pe

więcej >>

DZIEŃ TATY - Data dodania: 2023-06-07 15:19:13
      DRODZY TATUSIOWIE ! Przedszkolaki serdecznie zapraszają do wspólnej zabawy z okazji Dnia Taty „DZIEŃ TATY NA SPORTOWO” Dnia 21 czerwca 2023 roku, godzina 14:00 Hala Widowiskowo-Sportowa w Bełchatowie Bardzo prosimy o zabranie sportowej odzieży i obuwia dla siebie i dziecka ?    

więcej >>

TYDZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ - Data dodania: 2023-05-09 14:13:17
  UWAGA !!! W dniach 8-12 maja 2023r. w Akademii PrzedszkolakaJABŁUSZKO odbędzie się Tydzień Unii Europejskiej   08.05.2023 poniedziałek DZIEŃ HISZPAŃSKI, 09.05.2023 wtorek DZIEŃ WŁOSKI, 10.05.2023 środa DZIEŃ GRECKI, 11.05.2023 czwartek DZIEŃ FRANCUSKI 12.05.2023 piątek DZIEŃ POLSKI Dla dzieci przygotowane będą tematyczne gry i zabawy

więcej >>

PGE GIGANTY MOCY "Plastuś" - Data dodania: 2023-05-09 14:02:38
U WAGA !!! W dniu 18 maja 2023 roku (czwartek) organizowane jest wyjście dla grup 4,5,6-latków do PGE Giganty Mocy w Bełchatowie na spektakl teatralny PLASTUŚ w wykonaniuNarodowego Teatru Edukacji   Cena biletu wynosi 25.00 zł/dziecko   ŚNIADANIE: 9:00 WYJŚCIE: 9:30 POWRÓT: 11:45 Prosimy zapisywać dzieci i wpłacać składkę u wychowawców grup. Dyrekto

więcej >>

DZIEŃ MATKI - Data dodania: 2023-05-09 14:01:02
Kochane Mamy ! Przedszkolaki serdecznie zapraszają na Musical "Mama Superbohaterka" który odbędzie się z okazji DNIAMATKI 25 maja 2023 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej   Na 11:00 zapraszamy Mamy:Na 13:00 zapraszamy Mamy:Na 15:00 zapraszamy Mamy: Żabek, Biedronek Sówek, Świerszczyków,Motylków, Wiewiórek, Słoneczek, Pszczółek Tygrysk&o

więcej >>

DZIEŃ ZIEMI - Data dodania: 2023-04-11 12:59:32
U WAGA ! W dniu 21 kwietnia 2023 roku (piątek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO obchodzony jest MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI W tym dniu przedszkolaki wykonywać będą ekologiczne kanapki. Chętne dzieci mogą przynieść ulubione warzywa ? Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

MAM TALENT - Data dodania: 2023-04-11 12:58:45
DRODZY RODZICE ! PRAGNIEMY ZAPROSIĆ PAŃSTWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W RODZINNYM KONKURSIE „Mam Talent-Generacja Jabłuszko” PROGRAM CIESZYŁ SIĘ WIELKĄ POPULARNOŚCIĄ WŚRÓD DZIECI I DLA WIELU Z NICH JEST MARZENIEM, KTÓRE TERAZ MOGĄ SPEŁNIĆ !?   KARTY ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO 13.04.2023 r.FINAŁ ODBĘDZIE SIĘ 18 KWIETNIA 2023 GORĄCO ZACHĘCAMY

więcej >>

DZIEŃ CZEKOLADY - Data dodania: 2023-04-11 12:57:57
U WAGA !!!   W dniu 12 kwietnia 2023(środa) DZIEŃ KOLORU BRĄZOWEGO Świętujemy na słodko M iędzynarodowy Dzień Czekolady   Prosimy o brązowe akcenty w ubiorze dzieci ? Dyrektor Przedszkola

więcej >>

DZIEŃ MATEMATYKI - Data dodania: 2023-02-27 12:08:38
10 MARZEC DZIEŃ MATEMATYKI ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI MATEMATYCZNYCH DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM: Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: To pierwszy etap, najłatwiejszy. Polega głównie na używaniu słów określających położenie: nad, pod, obok, za, przed, na. Pokazywanie i nazywanie części ciała: Dzieci znają części ciała, potrafią ja pokazać i

więcej >>

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Data dodania: 2023-02-27 12:07:51
 UWAGA !!! W DNIU 21 MARCA 2023 (wtorek) ŚWIĘTUJEMY PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY Prosimy o zieloneakcenty w ubiorze dzieci.   Zachęcamy również do świętowania D NIA TOLERANCJI, którego symbolem są dwie różne skarpetki ?     Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

ŚWIATOWY DZIEŃ MUFFINKA - Data dodania: 2023-02-27 12:06:38
  UWAGA !!! W DNIU 30 MARCA 2023 (czwartek) ŚWIĘTUJEMY ŚWIATOWY DZIEŃ MUFFINKA czyli Dzień Babeczki ?   Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

DZIEŃ BABCI I DZIADKA - Data dodania: 2023-01-09 10:02:03
 

więcej >>

Teatr Muzyczny MADAGASKAR - Data dodania: 2023-01-09 10:00:49
UWAGA ! Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO dla grup 5-6latków organizuje wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi na musical MADAGASKAR-musicalowa przygoda, który odbędzie się dnia6 czerwca 2023 r.(wtorek). Koszt wyjazdu wynosi 40zł/bilet. Zainteresowane osoby prosimy o wpłacanie składki u wychowawców grup do dnia 31.01.2023 roku. (Koszty przejazdu podane zostaną prz

więcej >>

JASEŁKA - Data dodania: 2022-12-12 14:05:47
  DRODZY RODZICE Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte w przedszkolu w grupach dzieci 4,5,6letnich. Przedszkolaki wystawiąJASEŁKA   W dniu 14 grudnia 2022 (środa) godz. 14.00 Grupy Jeżyki, Kangurki, Sówki, Wiewiórki, Żabki   W dniu 15 grudnia 2022 (czwartek) godz. 14.00 Grupy Biedronki, Motylki, Świerszczyki, Tygryski   S ERDECZNIE ZACHĘCAMY DO WS

więcej >>

ANDRZEJKI - Data dodania: 2022-11-09 14:21:50
U WAGA !!! W dniu 30 listopada 2022 (środa) organizowane są w naszym przedszkolu ANDRZEJKI Odbędą się wróżby andrzejkowe, 2 chętne dzieci mogą się przebrać lub przynieść ze sobą magiczne rekwizyty   Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

KONSULTACJE Z WYCHOWAWCAMI - Data dodania: 2022-11-09 14:21:15
 UWAGA !!! W dniach 21-25 listopada 2022 roku odbywać się będą konsultacje Wychowawców grup z Rodzicami.   Zainteresowanych Rodziców bardzo prosimy o zgłaszanie się i zapisywanie na ustaloną godzinę u Wychowawców.   Dyrektor Przedszkola

więcej >>

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA - Data dodania: 2022-11-09 14:20:12
        DRODZY RODZICE ! Serdecznie zapraszamy na uroczystość PASOWANIANAPRZEDSZKOLAKA w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO Dnia 16 listopada 2022 roku Na godzinę 12:30 zapraszamy Rodziców dzieci z Grupy Krokodylków Na godzinę 14:00 zapraszamy Rodziców dzieci z Grupy Pszczółek Dnia 17 listopada 2022 roku Na godzinę 13:

więcej >>

WYCIECZKA do Fabryki Bombek - Data dodania: 2022-11-09 14:19:16
UWAGA ! Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO dla dzieci z grup „zerówkowych” Motylki, Żabki, Sówki w dniu 16 listopada 2022 (środa) organizuje wycieczkę doFABRYKI BOMBEK w Piotrkowie Trybunalskim. Wyjazd o godz. 11.00 Powrót ok godz.15.00 Koszt wycieczki 45 zł/dziecko. Prosimy o zapisywanie dzieci i wpłacanie składki u wychowawców grup.   W t

więcej >>

DZIEŃ PATRIOTYCZNY - Data dodania: 2022-11-09 14:18:03
UWAGA !!! W dniu 10 listopada 2022 (czwartek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO odbędzie się DZIEŃPATRIOTYCZNY W tym dniu przedszkolaki odwiedzą zaprzyjaźnieni harcerze Prosimy o biało-czerwone akcenty w ubiorze dzieci. Dyrektor Przedszkola

więcej >>

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK - Data dodania: 2022-11-09 14:15:00
UWAGA !!! W dniu 4listopada 2022 (piątek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO świętujemy DZIEŃ POSTACI Z BAJEK W tym dniu chętne przedszkolaki mogą przebrać się za ulubione bajkowe postacie ?    

więcej >>

Fotograf w przedszkolu - Data dodania: 2022-10-04 14:57:48
W dniach 26-27 października 2022 w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy fotografa. Zdjęcia będą wykonywane od godziny 9.30  

więcej >>

TEATR ZAMASKOWANI - Data dodania: 2022-10-04 13:45:01
  W dniu 21 października 2022 roku (piątek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy Teatr ZAMASKOWANI z przedstawieniem teatralnym „Urodziny Małpki Mateusza” Serdecznie zapraszamy ! ? Teatrzyk jest BEZPŁATNY. Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

WYJŚCIE DO PGE GIGANTY MOCY - Data dodania: 2022-10-04 13:34:04
  W dniu 11 października 2022 roku (wtorek) organizowane jest wyjście dla grup 4,5,6-latków do PGE Giganty Mocy w Bełchatowie na spektakl   teatralny Mojżesz Książę z Egiptu   w wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacji     Cena biletu wynosi 25.00 zł/dziecko   ŚNIADANIE: 9:00       WYJAZD: 9:30   POW

więcej >>

DZIEŃ MATKI - Data dodania: 2021-04-30 13:24:45
Kochane Mamy ! Z okazji Waszego Święta Przedszkolaki serdecznie zapraszają w dniu 26 maja 2021 roku na spektakl on-line „Mamy coś dla Mamy!” Niezapomniane przeżycia i chwile pełne wzruszeń gwarantowane! ?  

więcej >>

TYDZIEŃ UNII EUROPEJCKIEJ - Data dodania: 2021-04-30 13:24:02
UWAGA !!! W dniach 4-7 maja 2021r. w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO odbędzie się Tydzień Unii Europejskiej Wtorek (04.05.2021r.) - DZIEŃ FRANCUSKI, Środa (05.05.2021r.) - DZIEŃ GRECKI, Czwartek (06.05.2021r.) - DZIEŃ HISZPAŃSKI, Piątek (07.05.2021r.) - DZIEŃ POLSKI. Dla dzieci przygotowane będą tematyczne gry i zabawy dydaktyczne oraz specjalne menu w t

więcej >>

DZIEŃ FLAGI I KONSTYTUCJI 3 MAJA - Data dodania: 2021-04-23 10:56:05
UWAGA ! W dniu 30 kwietnia 2021 roku (piątek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO obchodzony jest DZIEŃ FLAGI I KONSTYTUCJI 3 MAJA W tym dniu prosimy o ubiór dzieci w biało-czerwone barwy. Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

DZIEŃ ZIEMI - Data dodania: 2021-04-23 10:55:17
UWAGA ! W dniu 22 kwietnia 2021 roku (czwartek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO obchodzony jest MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI W tym dniu przedszkolaki wykonywać będą ekologiczne kanapki. Chętne dzieci mogą przynieść ulubione warzywa ? Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

Zamknięcie przedszkoli i żłobków - Data dodania: 2021-03-26 13:57:07
Drodzy Rodzice, w związku z najnowszymi obostrzeniami przekazanymi podczas konferencji zostają zamknięte przedszkola i żłobki od 29.03.2021 do 9.04.2021r. Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas konferencji będzie możliwość zapewnienia opieki dzieciom medyków, służb mundurowych - żołnierzy, policji, funkcjonariuszy straży pożarnej i personelu medycznego. Zainteresowani R

więcej >>

DZIEŃ KOLORU ZIELONEGO - PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Data dodania: 2021-03-01 13:47:19
  UWAGA !!! W DNIU 22 MARCA 2021 (poniedziałek) ŚWIĘTUJEMY PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY Prosimy o zieloneakcenty w ubiorze dzieci.       Zachęcam również do świętowania DNIA TOLERANCJI, którego symbolem s ą dwie różne skarpetki ?         Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

DZIEŃ MATEMATYKI - Data dodania: 2021-03-01 13:45:58
12 MARZEC DZIEŃ MATEMATYKI ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI MATEMATYCZNYCH DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM: Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: To pierwszy etap, najłatwiejszy. Polega głównie na używaniu słów określających położenie: nad, pod, obok, za, przed, na. Pokazywanie i nazywanie części ciała: Dzieci znają części ciała, potrafią ja pokazać i

więcej >>

WALENTYNKI - Data dodania: 2021-01-29 12:59:45
  UWAGA !!!   DNIA 15 LUTEGO 2021 ROKU (poniedziałek) O DBĘDĄ SIĘ WALENTYNKI?   DZIEŃ KOLORU CZERWONEGO   W TYM DNIU PROSIMY O CZERWONE AKCENTY W UBIORZE DZIECI     Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

BAL KARNAWAŁOWY - Data dodania: 2021-01-29 12:58:57
  D RODZY RODZICE ! S erdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO na BAL KARNAWAŁOWY który odbędzie się dnia11 lutego 2021 r.(czwartek) W SALACH PRZEDSZKOLNYCH W tym dniu sale przedszkolne zamienią się w sale balowe, dla dzieci zorganizowane zostaną zabawy taneczne, konkursy oraz odwiedzi nas iluzjonista Maciej z pokazem artystyc

więcej >>

DZIEŃ PIZZY - Data dodania: 2021-01-29 12:58:12
U WAGA !!! W dniu 9 lutego 2021 roku (wtorek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO organizowany jest DZIEŃ PIZZY Przedszkolaki dowiedzą się skąd pochodzi i jak powstaje prawdziwa włoska pizza, podczas obiadku w ramach II dania dzieci degustować będą pizzę zamówioną z pizzerii ? Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

DZIEŃ BABCI I DZIADKA - Data dodania: 2020-12-31 11:48:01
  WAŻNE ! Drodzy Rodzice, Kochani Dziadkowie DZIEŃ BABCII DZIADKA uświetniony zostanie w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO poprzez KONCERT ŻYCZEŃ ON-LINE   W dniach 21-22.01.2021 otrzymacie Państwo upominki dla Babć i Dziadziusiów oraz nagrane inscenizacje do przesłania bądź wspólnego obejrzenia.

więcej >>

TEATR ARLEKIN Zaginione szczęście - Data dodania: 2020-12-31 11:46:35
UWAGA !!! W dniu 20 stycznia 2021 roku (środa) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy Teatr ARLEKIN z przedstawieniem teatralnym „Zaginioneszczęście” Serdecznie zapraszamy ! Teatrzyk jest BEZPŁATNY Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

PIŻAMA PARTY - Data dodania: 2020-12-31 11:44:40
  UWAGA !!! DNIA 13 STYCZNIA 2021 ROKU (środa) ZORGANIZOWANY ZOSTANIE DZIEŃ PIŻAMOWY ODBĘDZIE SIĘ ZABAWA PIŻAMA - PARTY WRAZ Z KONKURSAMI Tego dnia prosimy o przebranie dzieci w piżamki lub pozostawienie ich wychowawcom grup. Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

DZIEŃ KOLORU NIEBIESKIEGO - Data dodania: 2020-12-31 11:40:48
  UWAGA !!! DNIA 7 STYCZNIA 2021 ROKU (czwartek) ODBĘDZIE SIĘ POWITANIE ZIMY DZIEŃ KOLORU NIEBIESKIEGO Prosimy o niebieskie akcenty w ubiorze przedszkolaków   Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

MIKOŁAJKI - Data dodania: 2020-12-03 11:13:49
W dniu 9 grudnia 2020 (środa) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO organizowane są MIKOŁAJKI W przedszkolu odbędzie się Zabawa Mikołajkowa, a Święty Mikołaj podaruje dzieciom prezenty. Prosimy o wpłacanie składki 20 zł/dziecko u wychowawców grup.

więcej >>

ANDRZEJKI - Data dodania: 2020-11-18 09:45:25
W dniu 30 listopada 2020 (poniedziałek) organizowane są w naszym przedszkolu ANDRZEJKI Odbędą się zabawy i wróżby andrzejkowe, chętne dzieci mogą się przebrać za czarodziejów i wróżki

więcej >>

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA - Data dodania: 2020-11-18 09:42:59
W dniu 25 listopada 2020 (środa) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO świętujemy  DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Przedszkolaki będą rozpoznawać i bawić się z Misiowymi bohaterami różnorodnych bajek. Na podwieczorek Misiowa niespodzianka.    

więcej >>

Konsultacje Wychowawców z Rodzicami - Data dodania: 2020-11-03 14:50:26
W dniu 26 listopada 2020 roku (czwartek) odbędą się konsultacje Wychowawców grup z Rodzicami. Zainteresowanych Rodziców bardzo prosimy o zgłaszanie się i zapisywanie na ustaloną godzinę u Wychowawców.   Konsultacje odbędą się z zachowaniem obowiązujących Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa – prosimy o dezynfekcję dłoni oraz zasłanianie nosa i

więcej >>

DZIEŃ PATRIOTYCZNY Vivat Niepodległość! - Data dodania: 2020-11-03 14:48:52
W dniu 10 listopada 2020 (wtorek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO odbędzie się DZIEŃPATRIOTYCZNY   Prosimy o biało-czerwone akcenty w ubiorze dzieci.

więcej >>

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK - Data dodania: 2020-11-03 14:46:52
W dniu 5 listopada 2020 (czwartek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO świętujemy DZIEŃPOSTACI Z BAJEK W tym dniu chętne przedszkolaki mogą przebrać się za ulubione bajkowe postacie.  

więcej >>

Zmiana cateringu - Data dodania: 2020-10-08 14:38:15
  WAŻNE ! Od dnia 1 października 2020 roku dla Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO posiłki przygotowuje firma cateringowa ADAM-ek       Dyrektor Przedszkola

więcej >>

Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa - Data dodania: 2020-10-08 10:24:13
  WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA stosowane w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO w Bełchatowie wprowadzone zarządzeniem dyrektora nr 1/2020/2021 na podstawie wytycznych GIS z dnia 25.08.2020 oraz rozporządzenia MEN z dnia 12.08.2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowan

więcej >>

Powrót do przedszkola - Data dodania: 2020-05-05 16:23:30
Powrót do przedszkola Serdecznie witamy po przerwie! :)

więcej >>

10 lat JABŁUSZKA :) - Data dodania: 2020-04-07 14:55:36
10 lat JABŁUSZKA :) Kochane Przedszkolaki, Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo z ogromną przyjemnością pragniemy się pochwalić, iż JABŁUSZKO kończy dzisiaj 10 lat !!! Jest nam bardzo miło, iż wspólnie możemy tworzyć cudowne miejsce dla najmłodszych. Życzymy sobie i Wam, aby nasza Jabłuszkowa Bajka mogła nadal spełniać dziecięce marzenia :)   Przenieśmy się w czasie…  

więcej >>

DOMOWE PRZEDSZKOLE - Data dodania: 2020-03-18 09:43:22
Drodzy Rodzice, w tych niepewnych czasach życzymy Wam wiary, nadziei, miłości i wytrwałości. Prosimy, aby ten czas dobrze wykorzystać, każde wyjście z domu ograniczyć do minimum, abyśmy jak najszybciej mogli spotkać się w przedszkolu. Dbajcie o swoje dzieci i rodziny. Kadra Pedagogiczna zadba o stronę edukacyjną naszych przedszkolaków. W zakładce DOMOWE PRZEDSZKOLE znajdzi

więcej >>

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Data dodania: 2020-03-11 14:01:40
OŚWIADCZENIE Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowaw

więcej >>

Zasiłek opiekuńczy - Data dodania: 2020-03-11 13:59:54
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 marca 2020r.Poz. 374   U S T A W Az dnia 2marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych   Art.4.1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szko

więcej >>

PRZEDSZKOLIADY - Data dodania: 2020-02-03 11:30:04
WAŻNE !!! W dniu 11 lutego 2020 (wtorek) dla grup 4,5 i 6latków zorganizowane zostaną zawody sportowe w ramach zajęć z PRZEDSZKOLIADY, które odbędą się w Hali ENERGIA w Bełchatowie. Poprzez realizowaną misję Przedszkoliada.pl zapewnia Aktywnym Przedszkolakom rozrywkę ruchową, przeciwdziała otyłości, zapobiega zwolnieniom z WF, upowszechnia wszechstronny rozwó

więcej >>

DZIEŃ POZYTYWNEGOMYŚLENIA - Data dodania: 2020-02-03 11:29:31
UWAGA 3 LUTY DZIEŃ POZYTYWNEGO MYŚLENIA

więcej >>

DZIEŃ PIZZY - Data dodania: 2020-02-03 11:28:31
W dniu 7 lutego 2020 roku (piątek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO organizowany jest DZIEŃ PIZZY Przedszkolaki dowiedzą się skąd pochodzi i jak powstaje prawdziwa włoska pizza, podczas obiadku w ramach II dania dzieci degustować będą pizzę zamówioną z pizzerii

więcej >>

BAL KARNAWAŁOWY - Data dodania: 2020-02-03 11:28:09
DRODZY RODZICE ! Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO na BAL KARNAWAŁOWY który odbędzie się dnia20 lutego 2020  r.(czwartek) W SALI GIMNASTYCZNEJ NSP W BEŁCHATOWIE W tym dniu poszczególne grupy przedszkolne bawić się będą na balu w ustalonych godzinach, a po wspólnej zabawie wrócą do przedszkola. S

więcej >>

DZIEŃ KOLORU CZERWONEGO - Data dodania: 2020-02-03 11:26:27
DNIA 14 LUTEGO 2020 ROKU (piątek) ODB ĘDĄ SIĘ WALENTYNKI J   DZIEŃ KOLORU CZERWONEGO W TYM DNIU PROSIMY O CZERWONE AKCENTY W  UBIORZE DZIECI

więcej >>

DZIEŃ PIŻAMOWY - Data dodania: 2020-01-03 17:13:00
DNIA 9 STYCZNIA 2020 ROKU (czwartek) ZORGANIZOWANY ZOSTANIE DZIEŃ PIŻAMOWY ODBĘDZIE SIĘ ZABAWA PIŻAMA - PARTY WRAZ Z KONKURSAMI Tego dnia prosimy o przebranie dzieci w piżamki lub pozostawienie ich wychowawcom grup.

więcej >>

DZIEŃ BABCI I DZIADKA - Data dodania: 2020-01-03 17:12:41
D rodzy Rodzice, Kochani Dziadkowie S  ERDECZNIEZAPRASZAMY DZIEŃ BABCI I DZIADKA H ala Widowiskowo – Sportowa Godzina 14:00 28.01.2020 r. (wtorek) Grupy: Świerszczyki, Tygryski, Pszczółki, Myszki, Liski 29.01.2020 r. (środa) Grupy: Biedronki, Jeżyki, Słoneczka, Żabki 30.01.2020 (czwartek) Grupy: Wiewiórki, Kangurki, Krokodylki, Motylki Dl

więcej >>

DZIEŃ KOLORU NIEBIESKIEGO - Data dodania: 2020-01-03 17:11:21
DNIA 3 STYCZNIA 2020 ROKU (piątek) ODBĘDZIE SIĘ POWITANIE ZIMY DZIEŃ KOLORU NIEBIESKIEGO                               Prosimy o niebieskie                   

więcej >>

Wigilia - Data dodania: 2019-11-29 13:27:38
Serdecznie zapraszamy naszych Przedszkolaków na Wigilię w Akademii Przedszkolaka Jabłuszko, która odbędzie się dnia 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) podczas uroczystego obiadu

więcej >>

ZABAWASYLWESTROWA - Data dodania: 2019-11-29 13:27:13
W dniu 31 grudnia 2019 (wtorek) organizowana jest dla przedszkolaków ZABAWASYLWESTROWA W tym dniu chętne dzieci mogą założyć maski karnawałowe lub przynieść ze sobą balowe rekwizyty.

więcej >>

SPOTKANIE Z BALETEM - Data dodania: 2019-11-29 13:26:57
W dniu 10 grudnia 2019 roku (wtorek)  w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO odbędzie się występ tancerzy z cyklu SPOTKANIE Z BALETEM       zatytułowany "Tańce z baśni"   Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci !

więcej >>

DZIEŃ PATRIOTYCZNY - Data dodania: 2019-11-04 16:26:09
W dniu 8 listopada 2019 (piątek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO odbędzie się DZIEŃ PATRIOTYCZNY Prosimy o biało-czerwone akcenty w ubiorze dzieci. Chętne dzieci mogą również przynieść akcesoria w barwach narodowych.

więcej >>

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA - Data dodania: 2019-11-04 16:25:43
W dniu 26 listopada 2019 (wtorek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO świętujemy DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. W tym dniu przedszkolaki mogą zabrać ze sobą do przedszkola swoje ukochane misie :) Zachęcamy do wspólnej zabawy !

więcej >>

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK - Data dodania: 2019-11-04 16:25:20
W dniu 13 listopada 2019 (środa) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO świętujemy DZIEŃ POSTACI Z BAJEK W tym dniu chętne przedszkolaki mogą przebrać się za ulubione bajkowe postacie

więcej >>

Konsultacje Wychowawców grup z Rodzicami - Data dodania: 2019-11-04 16:24:41
W dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) odbędą się konsultacje Wychowawców grup z Rodzicami.   Zainteresowanych Rodziców bardzo prosimy o zgłaszanie się i zapisywanie na ustaloną godzinę u Wychowawców

więcej >>

Oczyszczacze powietrza - Data dodania: 2019-11-04 16:24:14
Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO informuje: W salach przedszkolnych są używane przenośne oczyszczacze powietrza AERA MAX PROFFESIONAL  typ AM Pro III S Oczyszczacze AeraMax Pro zaprojektowano tak, aby eliminowały zanieczyszczenia z powietrza w miejscach, gdzie jest to niezbędne. Oczyszczacze zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

więcej >>

PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA - Lipowa - Data dodania: 2019-11-04 16:22:55
Serdecznie zapraszamy na uroczystość PASOWANIANAPRZEDSZKOLAKA, która odbędzie się dnia20 listopada 2019 roku w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO   Rodziców dzieci z Grupy Motylków zapraszamy do sali przedszkolnej na godzinę 14:00

więcej >>

PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA - Data dodania: 2019-11-04 16:22:25
DRODZY RODZICE ! Serdecznie zapraszamy na uroczystość PASOWANIANAPRZEDSZKOLAKA, która odbędzie się dnia19 listopada 2019 roku w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO   Na godzinę 11:00 zapraszamy Rodziców dzieci z Grupy Myszek i Lisków      Na godzinę 14:00 zapraszamy Rodziców dzieci z Grupy Żabek

więcej >>

Spektakl teatralny PIOTRUŚ PAN - Data dodania: 2019-11-04 16:21:31
W dniu 25listopada 2019 roku (poniedziałek) organizowane jest wyjście dla grup 2013-2015 do PGE Giganty Mocy w Bełchatowie na spektakl teatralnyPIOTRUŚ PAN w wykonaniuNarodowego Teatru Edukacji z Wrocławia   Cena biletu wynosi 20.00 zł/dziecko   ŚNIADANIE: 9:00        WYJAZD: 9:30         POWRÓT: 11

więcej >>

Fotograf - Data dodania: 2019-10-04 12:58:25
W dniu 14-16 października 2019 roku w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy fotografa.   Zdjęcia  będą wykonywane od godz. 9:30

więcej >>

Przedstawienie teatralne Jaś i Małgosia. Historia prawdziwa - Data dodania: 2019-10-04 12:58:02
W dniu11 października 2019 roku (piątek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy Studio Teatralne EFEKT z przedstawieniem teatralnym         „Jaś i Małgosia. Historia prawdziwa”              Serdecznie zapraszamy !J           &n

więcej >>

Iluzjonista Maciej - Data dodania: 2019-07-03 07:32:37
W dniu 23lipca 2019roku (wtorek) Akademię Przedszkolaka JABŁUSZKO odwiedzi: Iluzjonista Maciej z pokazem artystycznym dla dzieci

więcej >>

Wyjścia do kina HELIOS - Data dodania: 2019-07-03 07:32:05
DRODZY RODZICE ! W okresie wakacyjnym organizowane będą wyjścia do kina HELIOS w Bełchatowie 16 lipca 2019 (wtorek) wyjście dla dzieci z grup 2012-2013 na film pt POKEMON DETEKTYW PIKACHU 17 lipca 2019 (środa) wyjście dla dzieci z grup 2014-2015 na film pt AGENT KOT Cena biletu 13 zł od osoby. Bardzo prosimy zapisywać chętne dzieci u wychowawców grup. Śniadanie: godz

więcej >>

Wyjścia do kina KULTURA - Data dodania: 2019-07-03 07:31:31
DRODZY RODZICE ! W okresie wakacyjnym organizowane będą wyjścia do kina KULTURA w MCK Bełchatów 17 lipca 2019 (środa) wyjście dla dzieci z grup 2012-2013 na film pt POKEMON DETEKTYW PIKACHU 18 lipca 2019 (czwartek) wyjście dla dzieci z grup 2014-2015 na film pt NIESAMOWITA HISTORIA WIELKIEJ GRUSZKI Cena biletu 10 zł od osoby. Bardzo prosimy zapisywać chętne dzieci u wy

więcej >>

DNI PLAŻOWICZA - Data dodania: 2019-07-03 07:30:52
W okresie wakacyjnym podczas gorących dni na placu zabaw organizowane będą DNIPLAŻOWICZA Przedszkole JABŁUSZKO zamieni się w egzotyczną wyspę, na której w rytmach wakacyjnych utworów organizowane będą zabawy wodne oraz kąpiele w basenikach z ciepłą wodą. Wychowawcy na bieżąco będą przekazywać informację o planowanych zabawach z prośbą o przyniesienie stro

więcej >>

SPOTKANIE Z BALETEM - Data dodania: 2019-05-13 09:17:54
SPOTKANIE Z BALETEMUWAGA !!!    W dniu 21 maja 2019 roku (wtorek)  w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO odbędzie się występ tancerzy z cyklu SPOTKANIE Z BALETEM   Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci !     Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

Zebranie z Rodzicami - Data dodania: 2019-02-18 20:26:09
W dniu 6 marca 2019 (środa) odbędzie się zebranie z Rodzicami dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne Grupa Żabki, Myszki, Mróweczki, Motylki dotyczące informacji o rekrutacji do NSP w Bełchatowie na rok szkolny 2019/2020. Zebranie odbędzie się w budynku szkoły na ul. Lipowej 5 o godzinie 17:00.

więcej >>

ZDROWE DZIECI - Data dodania: 2019-01-31 18:45:02
WAŻNE !!! Drodzy Rodzice zgodnie ze statutem Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO prosimy przyprowadzać do przedszkola wyłącznie zdrowe dzieci. Bardzo prosimy o poważne potraktowanie tematu. Rodzicom, którzy stosują się do zaleceń serdecznie dziękujemy

więcej >>

BAL KARNAWAŁOWY - Data dodania: 2019-01-31 18:44:43
Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO na BAL KARNAWAŁOWY który odbędzie się dnia 5 lutego 2019 r. (wtorek) W SALI GIMNASTYCZNEJ NSP W BEŁCHATOWIE W tym dniu poszczególne grupy przedszkolne bawić się będą na balu w ustalonych godzinach, a po wspólnej zabawie wrócą do przedszkola.   Rodziców p

więcej >>

DZIEŃ KOLORU CZERWONEGO Walentynki - Data dodania: 2019-01-31 18:44:10
DNIA 14 LUTEGO 2019 ROKU (czwartek) ODB ĘDĄ SIĘ WALENTYNKI J   DZIEŃ KOLORU CZERWONEGO   W TYM DNIU PROSIMY O CZERWONE AKCENTY W  UBIORZE DZIECI.

więcej >>

DZIEŃ BABCI I DZIADKA - Data dodania: 2018-12-30 18:47:32
Drodzy Rodzice, Kochani Dziadkowie SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIEŃ BABCI I DZIADKA Hala Widowiskowo – Sportowa Godzina 14:00 21.01.2019 r. (poniedziałek) Grupy: Żabki, Biedronki, Jeżyki, Słoneczka 22.01.2019 r. (wtorek) Grupy: Motylki, Wiewiórki, Kangurki, Krokodylki 23.01.2019 (środa) Grupy: Myszki, Mróweczki, Świerszczyki, Tygryski, Pszczółki &

więcej >>

DZIEŃ PIŻAMOWY - Data dodania: 2018-12-30 18:46:59
W DNIU 9 STYCZNIA 2019 ROKU (środa) ZORGANIZOWANY ZOSTANIE DZIEŃ PIŻAMOWY ODBĘDZIE SIĘ ZABAWA PIŻAMA - PARTY WRAZ Z KONKURSAMI J Tego dnia prosimy o przebranie dzieci w piżamki lub pozostawienie ich wychowawcom grup

więcej >>

DZIEŃ KOLORU NIEBIESKIEGO - Data dodania: 2018-12-30 18:46:40
DNIA 3 STYCZNIA 2019 ROKU (czwartek) ODBĘDZIE SIĘ POWITANIE ZIMY J DZIEŃ KOLORU NIEBIESKIEGO                                   Prosimy o niebieskie               &nbs

więcej >>

Wigilia - Data dodania: 2018-12-07 14:34:06
Serdecznie zapraszamy naszych Przedszkolaków na Wigilię w Akademii Przedszkolaka Jabłuszko, która odbędzie się dnia 21 grudnia 2018 roku (piątek) podczas uroczystego obiadu.

więcej >>

WIGILIA SYLWESTER - Data dodania: 2018-12-07 14:33:31
Przypominamy, iż w Wigilię 24 grudnia 2018  zgodnie ze statutem Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO przedszkole jest NIECZYNNE. W sylwestra 31 grudnia 2018 w przedszkolu pełniony będzie DYŻUR w godzinach 6:15-17:00. Prosimy zapisywać dzieci u wychowawców grup, które będą w tym dniu obecne.

więcej >>

ZABAWA SYLWESTROWA - Data dodania: 2018-12-07 14:33:02
W dniu 28 grudnia 2018 (piątek) organizowana jest dla przedszkolaków ZABAWA SYLWESTROWA W tym dniu chętne dzieci mogą założyć maski karnawałowe lub przynieść ze sobą balowe rekwizyty.

więcej >>

Regulamin Konkursu - Data dodania: 2018-10-31 11:08:22
    Regulamin Rodzinnego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego                                                § 1 Organizator konkursu plastycznego Organizatorem

więcej >>

MÓJ DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI - Data dodania: 2018-10-31 11:07:55
DRODZY RODZICE ! W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI w dniach 5-9 listopada 2018 roku w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO odbędzie się                       TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY     PN   Dzień Małego Patrioty    

więcej >>

PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA - Data dodania: 2018-10-31 11:07:28
Serdecznie zapraszamy na uroczystość PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO           Na godzinę 11:00 zapraszamy Rodziców                 dzieci z Grupy Pszczółek    

więcej >>

Konsultacje Rodziców z Wychowawcami grup - Data dodania: 2018-10-31 11:07:10
W dniu 28 listopada 2018 roku (środa) odbędą się konsultacje Rodziców z Wychowawcami grup.   Zainteresowanych Rodziców bardzo prosimy o zgłaszanie się i zapisywanie na ustaloną godzinę u Wychowawców

więcej >>

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK - Data dodania: 2018-10-31 11:06:49
W dniu 13 listopada 2018 (wtorek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO zorganizowany zostanie bal z okazji DNIA POSTACI Z BAJEK W tym dniu chętne przedszkolaki mogą przebrać się za ulubione bajkowe postacie J

więcej >>

SPOTKANIE Z BALETEM - Data dodania: 2018-10-31 11:06:29
W dniu 20 listopada 2018 roku (wtorek)  w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO   odbędzie się występ tancerzy z cyklu     SPOTKANIE Z BALETEM       zatytułowany "Kulisy baletu"   Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci !

więcej >>

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA - Data dodania: 2018-10-31 11:06:09
W dniu 23 listopada 2018 (piątek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO świętujemy DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. W tym dniu przedszkolaki mogą zabrać ze sobą do przedszkola swoje ukochane misie :)                   Zachęcamy do wspólnej            

więcej >>

DNI OTWARTE - Data dodania: 2018-10-31 11:05:48
  DRODZY RODZICE ! Serdecznie zachęcamy do wspólnego świętowania 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI  podczas DNI OTWARTYCH w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO: 07.11.2018 GRUPY: BIEDRONKI, ŚWIERSZCZYKI, MYSZKI,                        &nb

więcej >>

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT - Data dodania: 2018-10-01 12:37:06
W dniu 3 października 2018 roku (środa) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT  W tym dniu przedszkolaków odwiedzą zwierzęta gospodarskie (koza, kura, gęś).  Chętne dzieci mogą przynieść przysmaki dla zwierząt (marchewka, kukurydza itp.) J

więcej >>

Co w trawie piszczy - Data dodania: 2018-10-01 12:36:27
Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO dla grup z roczników 2012-2014 organizuje wyjście do PGE Giganty Mocy w Bełchatowie w dniu 29 października 2018 roku (poniedziałek)   na przedstawienie "Co w trawie piszczy” w wykonaniu Teatru Muzycznego FORTE  Cena biletu wynosi 20.00 zł/dziecko   ŚNIADANIE: 9:00        WYJAZD: 9:45 

więcej >>

Baśnie Polskie - Data dodania: 2018-10-01 12:35:43
Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO w ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości dla grup "0" organizuje wyjście do PGE Giganty Mocy w Bełchatowie w dniu 8 października 2018 r (poniedziałek)   na przedstawienie "Baśnie Polskie” w wykonaniu Teatru Wrocławskiego  Cena biletu wynosi 20.00 zł/dziecko   ŚNIADANIE: 7:30     &

więcej >>

ROK SZKOLNY - Data dodania: 2018-09-11 17:55:31
WAŻNE !!! DRODZY RODZICE, BARDZO PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO GABINETU DYREKCJI W CELU PODPISANIA UMOWY NA ROK PRZEDSZKOLNY 2018/2019

więcej >>

Zebranie z rodzicami - Data dodania: 2018-09-11 17:54:31
W dniu 19 września 2018 roku (środa) odbędzie się zebranie organizacyjne z Rodzicami dzieci z Grup Żabek, Świerszczyków, Pszczółek, Myszek, Mróweczek i Tygrysków.   Zebranie odbędzie się na ul. Nehrebeckiego 55 w sali TYGRYSKÓW Filia II o godzinie 17:00. Podczas zebrania poruszone zostaną kwestie dotyczące spraw organizacyjnych, dydaktycznyc

więcej >>

DZIEŃ KOLORU POMARAŃCZOWEGO - Data dodania: 2018-09-11 17:54:00
DNIA 21 WRZEŚNIA 2018 ROKU (piątek) ODBĘDZIE SIĘ PRZYWITANIE JESIENI J DZIEŃ KOLORU POMARAŃCZOWEGO                                            Prosimy o pomarańczowe akcenty w  ubiorze

więcej >>

Ubezpieczenie - Data dodania: 2018-09-11 17:53:35
WAŻNE !         Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO oferuje naszym przedszkolakom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk. Dziecko ubezpieczone zostaje na 15.000 zł. Okres ubezpieczenia to 01.09.2018r. – 31.08.2019 r./ 24 godziny na dobę. Cena ubezpieczenia wynosi 23,00 zł/dziecko (jednorazowa opłata). Zainteresowanych Rodzic

więcej >>

Zebranie z rodzicami - Data dodania: 2018-09-11 17:52:36
W dniu 18 września 2018 roku (wtorek) odbędzie się zebranie organizacyjne z Rodzicami dzieci z Grup Motylków, Wiewiórek, Kangurków, Krokodylków , Biedronek, Jeżyków i Słoneczek.   Zebranie odbędzie się na ul. Lipowej 5 o godz. 17:00. Podczas zebrania poruszone zostaną kwestie dotyczące spraw organizacyjnych, dydaktycznych  oraz finansowych

więcej >>

Iluzjonista Maciej - Data dodania: 2018-09-11 17:51:54
W dniu 25 września 2018 roku (wtorek) Akademię Przedszkolaka JABŁUSZKO odwiedzi:               Iluzjonista Maciej            z pokazem artystycznym            "Cyrkowy Świat          

więcej >>

Festiwal Kolorów - Data dodania: 2018-09-11 17:51:11
W dniu 20 września 2018 roku (czwartek) w naszym przedszkolu odbędzie się Dzień Przedszkolaka pod hasłem FESTIWAL KOLORÓW Zorganizowane zostaną zabawy taneczne z kolorowymi balonami i serpentynami, malowanie farbami na dużym formacie na foliach, a przy wyjściu z przedszkola w godzinach 15:00-17:00 na dzieci czekać będzie kolorowa wata cukrowa. W tym dniu prosimy o ubi&oac

więcej >>

Centrum Zabaw dla Dzieci Figloraj - Data dodania: 2018-08-01 11:02:54
W okresie wakacyjnym Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO organizuje dla przedszkolaków wyjścia do Centrum Zabaw dla Dzieci "Figloraj" Terminarz wyjść dostępny u wychowawców. W przypadku mniejszej ilości dzieci, przedszkolaki z różnych grup będą uczestniczyć w wyjściach wspólnie, a więc terminarz aktualizowany będzie na bieżąco.

więcej >>

DNI PLAŻOWICZA - Data dodania: 2018-08-01 11:02:21
W sierpniu podczas gorących dni na placu zabaw         organizowane będą DNI PLAŻOWICZA Przedszkole JABŁUSZKO zamieni się w egzotyczną wyspę, na której w rytmach wakacyjnych utworów organizowane będą zabawy w basenikach z ciepłą wodą, owocowy poczęstunek i wiele innych atrakcji. Wychowawcy na bieżąco będą przekazywać inform

więcej >>

Dzień Arbuza - Data dodania: 2018-08-01 11:01:29
W dniu 7 sierpnia 2018 roku (wtorek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO odbędzie się DZIEŃ ARBUZA W tym dniu zorganizowane zostaną arbuzowe gry    i zabawy, a na podwieczorek dzieci          wykonają pizzę arbuzową J

więcej >>

Wyjście do kina - Data dodania: 2018-08-01 11:01:06
W dniu 22 sierpnia 2018 roku (środa) organizowane jest wyjście do kina HELIOS w Galerii Olimpii na film „KSIĄŻĘ CZARUŚ” Cena biletu 13 zł od osoby. Bardzo prosimy zapisywać chętne dzieci u wychowawców grup.   Śniadanie: godz. 9:00     Wyjście do kina: godz. 10:00

więcej >>

ZOO SAFARI w Borysewie - Data dodania: 2018-06-14 11:58:55
W dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO dla dzieci z grup 2011-2013 organizuje wycieczkę do ZOO SAFARI w Borysewie HARMONOGRAM WYCIECZKI: v   Śniadanie 7:20 w przedszkolu v   Wyjazd 8:00 v   Zwiedzanie kolejką ZOO SAFARI z lektorem v   Zabawy w figlarni w namiocie sferycznym v   Obiad v   Powr

więcej >>

FESTYN RODZINNY - Data dodania: 2018-06-14 11:58:14
FESTYN RODZINNY dnia 24 czerwca 2018 r. odbędzie się na placu NSP Bełchatów, przy ul. Lipowej 5 w godzinach 14:00 – 18:00 HARMONOGRAM FESTYNU: 14:00 – część oficjalna podsumowanie rocznej działalności przedszkola pożegnanie starszaków wręczenie pamiątkowych albumów i dyplomów.            &

więcej >>

DZIEŃ KOLORU ŻÓŁTEGO - Data dodania: 2018-06-14 11:56:25
W dniu 26 czerwca 2018 (wtorek) przedszkolaki przywitają lato. W naszym przedszkolu odbędzie się DZIEŃ KOLORU ŻÓŁTEGO Prosimy o żółte akcenty w  ubiorze dzieci    

więcej >>

BADANIE WAD POSTAWY U DZIECI - Data dodania: 2018-04-30 13:25:26
WAŻNE !!! BADANIE WAD POSTAWY U DZIECI W dniach 16-17 maja 2018 r. na terenie Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO odbędzie się przesiewowe badanie wad postawy u dzieci przeprowadzone przez Stowarzyszenie Przystań w ramach V Budżetu Obywatelskiego Miasta Bełchatowa zadania pt. "Nasze dzieci badamy - wadom się nie damy"   Badaniu poddane będą dzieci, które zostaną zakwalifi

więcej >>

SPOTKANIE Z BALETEM - Data dodania: 2018-04-30 13:25:07
W dniu 8 maja 2018 roku (wtorek)  w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO   odbędzie się występ tancerzy z cyklu          SPOTKANIE Z BALETEM zatytułowany "Tańce narodowe Unii Europejskiej"   Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci !

więcej >>

ŻUBR POMPIK - Data dodania: 2018-04-30 13:24:47
UWAGA !!! W dniu 10 maja 2018 roku (czwartek) organizowane jest wyjście dla grup z roczników 2011-2013 do Miejskiego Centrum Kultury Bełchatowie, gdzie odbędą się warsztaty o tematyce przyrodniczej, spotkanie z Leśniczym oraz wyświetlona zostanie bajka zatytułowana "ŻUBR POMPIK"   Wyjście jest nieodpłatne, organizowane w ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej prze

więcej >>

Teatrzyk BAJKI AGI - Data dodania: 2018-04-10 08:17:19
W dniu 16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy teatrzyk BAJKI AGI ze spektaklem przedstawiającym tematykę wiary w siebie zatytułowanym "Antila" Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ! J Teatrzyk jest BEZPŁATNY

więcej >>

Konsultacje Rodziców z Wychowawcami grup - Data dodania: 2018-04-10 08:16:54
W dniu 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) odbędą się konsultacje Rodziców z Wychowawcami grup. Zainteresowanych Rodziców bardzo prosimy o zgłaszanie się i zapisywanie na ustaloną godzinę u Wychowawców

więcej >>

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI - Data dodania: 2018-04-10 08:16:23
W dniu 20 kwietnia 2018 roku (piątek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO obchodzony jest MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI  W tym dniu przedszkolaki wykonywać będą ekologiczne kanapki. Chętne dzieci mogą przynieść ulubione warzywa J

więcej >>

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM - Data dodania: 2018-04-10 08:16:00
Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO uczestniczy w kampanii "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" W związku z realizacją kampanii chcemy Państwa zachęcić do wspólnego czytania. W przedszkolu zorganizowane zostały kąciki z książkami, które można wypożyczyć, jak również zachęcamy do dzielenia się i pozostawiania na czas akcji własnych książeczek. Miesiąc KWIECIEŃ ogł

więcej >>

DZIEŃ KOLORU BRĄZOWEGO - Data dodania: 2018-04-10 08:15:36
W dniu 13 kwietnia 2018 (piątek) DZIEŃ KOLORU BRĄZOWEGO Świętujemy na słodko Międzynarodowy Dzień Czekolady   Prosimy o brązowe akcenty w ubiorze dzieci

więcej >>

DNI WODY - Data dodania: 2018-03-06 12:29:44
Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO bierze udział w projekcie ekologicznym organizowanym przez WOD.-KAN. w Bełchatowie pn. "WODA - NATURALNE BOGACTWO ŚWIATA LUDZI, ZWIERZĄT I ROŚLIN" W dniach 14-16 marca 2018 roku odbędą się DNI WODY Przedszkolaków odwiedzą zaproszeni goście z WOD.-KANu, którzy przeprowadzą eksperymenty z wykorzystaniem wody. Dzieci prosimy o niebie

więcej >>

PRZEDSZKOLIADA - Data dodania: 2018-03-06 12:29:06
Dzieci z Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO z grup 2011-2013 wezmą udział w imprezie PRZEDSZKOLIADY, która odbędzie się w Hali ENERGIA w dniu 22.03.2018 r. (czwartek) Grupa Azoty Przedszkoliada Tour to największy w Europie cykl imprez o charakterze sportowym dla Aktywnych Przedszkolaków. W całym przedsięwzięciu, które jest organizowane po raz siódmy, w sumie we

więcej >>

EKO - MARZANNA - Data dodania: 2018-03-06 12:28:44
W DNIU KOLORU ZIELONEGO każda grupa wykonywać będzie EKO - MARZANNĘ. Bardzo prosimy chętne dzieci o przyniesienie w tym dniu zbędnych skrawków materiałów lub zużytych przedmiotów, które mogą być przydatne do wykonania Marzanny.   Zdjęcie każdej Marzanny umieszczone zostanie na facebook'u, gdzie odbędzie się głosowanie. Dla grup z największą ilo

więcej >>

DZIEŃ KOLORU ZIELONEGO - Data dodania: 2018-03-06 12:26:35
UWAGA !!!   W DNIU 21 MARCA 2018 (środa) ŚWIĘTUJEMY PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY DZIEŃ KOLORU ZIELONEGO     Prosimy o zielone akcenty w ubiorze dzieci.

więcej >>

Film z Dnia Babci i Dziadka - Data dodania: 2018-02-06 18:35:07
Drodzy Państwo, osoby zainteresowane zakupem płyty z filmem z Dnia Babci i Dziadka prosimy o składanie zamówień i wpłat u wychowawców grup maksymalnie do 16.02.2018 roku. Koszt filmu 15.00 zł

więcej >>

DZIEŃ KOLORU CZERWONEGO - WALENTYNKI - Data dodania: 2018-02-06 18:33:58
DNIA 14 LUTEGO 2018 ROKU (środa) ODB ĘDĄ SIĘ WALENTYNKI?   DZIEŃ KOLORU CZERWONEGO   W TYM DNIU PROSIMY O CZERWONE AKCENTY W UBIORZE DZIECI.

więcej >>

Ewaluacja - Ogłoszenie o raporcie - Data dodania: 2018-02-06 18:33:25
Szanowni Państwo, W dniach 30.10.2017 - 10.11.2017 w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO przeprowadzona została przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura Piotrków Trybunalski zewnętrzna ewaluacja problemowa.   Ewaluacja obejmowała wymagania: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

więcej >>

Teatrzyk CALINECZKA - Data dodania: 2018-02-06 18:31:16
W dniu 19 lutego 2018 roku (poniedziałek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy Grupę Teatralną ze spektaklem pt. "CALINECZKA"   Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ! Teatrzyk jest BEZPŁATNY

więcej >>

OSTATKOWY BAL KARNAWAŁOWY - Data dodania: 2018-02-06 18:30:43
Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO na OSTATKOWY BAL KARNAWAŁOWY który odbędzie się dnia13 lutego 2018 r.(wtorek) na Hali Widowiskowo – Sportowej w Bełchatowie   HARMONOGRAM DNIA:   09:00 śniadanie w przedszkolu 11:30 obiad w przedszkolu 12:00 przejazd autokarem z przedszkola na Halę Sportową 12:30 rozpocz

więcej >>

Konsultacje wychowawców - Data dodania: 2017-11-17 15:42:27
W dniu 29 listopada 2017 roku (środa) odbędą się konsultacje Rodziców z Wychowawcami grup.   Zainteresowanych Rodziców bardzo prosimy o zgłaszanie się i zapisywanie na ustaloną godzinę u Wychowawców.   Dyrektor Przedszkola

więcej >>

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA - Data dodania: 2017-11-17 15:42:03
W dniu 23 listopada 2017 (czwartek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO świętujemy DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. W tym dniu przedszkolaki mogą zabrać ze sobą do przedszkola swoje ukochane misie :) Zachęcamy do wspólnej zabawy ! Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

BADANIE ORTOPTYCZNE - Data dodania: 2017-11-17 15:41:41
BADANIE ORTOPTYCZNE dla zapisanych dzieci odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 (czwartek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO. Badanie wykona ortoptysta Agnieszka Rosa z Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju ORTICUS w Warszawie www.orticus.com Rodzic otrzyma wynik oraz zalecenia dalszego postępowania w przypadku wykrycia wad widzenia. Pełny koszt badania to 60 zł/dziecko. Cały dochód

więcej >>

ZACZAROWANY ŚWIAT DISNEYA - Data dodania: 2017-11-17 15:40:36
Przypominamy, iż w dniu 22 listopada 2017 roku (środa) zapisane przedszkolaki wyjeżdżają do Atlas ARENY w Łodzi na przedstawienie na lodzie Disney On Ice "ZACZAROWANYŚWIATDISNEYA" ŚNIADANIE: godz. 8:20 WYJAZD: godz. 9:00 POWRÓT: ok godz. 14:00 Koszt przejazdu wynosi 15.00 zł/osoba Prosimy o uregulowanie płatności u wychowawców grup.

więcej >>

PGE Giganty Mocy - Data dodania: 2017-11-17 15:40:03
Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO organizuje w dniu 20 listopada 2017 roku (poniedziałek) wyjście do PGE Giganty Mocy w Bełchatowie na przedstawienie "Nowe szaty króla” w wykonaniuTeatru Muzycznego FORTE Cena biletu wynosi 20.00 zł/dziecko   ŚNIADANIE: 9:00 WYJAZD: 9:40 POWRÓT: 11:40   Prosimy zapisywać dzieci i wpłacać składkę u wychowawców

więcej >>

Teatr Psikus - Data dodania: 2017-10-18 13:24:52
W dniu 20 października 2017 roku (piątek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy Teatr PSIKUS z przedstawieniem „ŚMIECHOWISKO”   Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ! Teatrzyk jest BEZPŁATNY.

więcej >>

Teatr dla rodziców - Data dodania: 2017-10-18 13:24:20
ardzo prosimy Rodziców zapisanych na wyjazdy do teatru na sztukę „Ludzie inteligentni” w dniu 11.11.2017 o odbiór biletów w GABINECIE DYREKCJI

więcej >>

Ubezpieczenie - Data dodania: 2017-09-21 18:54:25
Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO oferuje dla dzieci ?ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk.Dziecko ubezpieczone zostaje na 13.000 zł. Okres ubezpieczenia ?to 01.09.2017 – 31.08.2018 r./ 24 godziny na dobę.Cena ubezpieczenia wynosi 23.00 zł/dziecko (jednorazowa opłata).Zainteresowanych Rodziców prosimy o wpłatę składki ?do 27 września 2017 r

więcej >>

Badanie Wzroku - Data dodania: 2017-09-21 18:52:46
WAŻNE !!! ?BADANIE WZROKUW październiku w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO odbędzie się dla chętnych dzieci profesjonalne badanie wzroku: ?badanie ostrości wzroku, stopnia rozwoju widzenia obuocznego, sprawność akomodacji, ruchomość gałek ocznych, zakres konwergencji, ?ocena równowagi mięśniowej, w tym występowanie zeza ukrytego. Badanie wykona ortoptysta Agnieszka Rosa z Cen

więcej >>

Zaczarowany Świat Disneya - Data dodania: 2017-09-21 18:50:14
Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO ?w dniu 22 listopada 2017 roku organizuje wyjazd do Atlas ARENY w Łodzi na ?przedstawienie na lodzie Disney On Ice ?"ZACZAROWANY ŚWIAT DISNEYA"? Cena biletu 65 zł/dzieckoOrganizator spektaklu nie dokonuje rezerwacji grupowych, tak więc warunkiem uczestnictwa dziecka w wyjeździe jest wpłata składki u wychowawcy grupy do dnia 27.09.2017 roku, ?aby wów

więcej >>

DZIEŃ KOLORU POMARAŃCZOWEGO - Data dodania: 2017-09-05 11:58:41
DNIA 22 WRZEŚNIA 2017 ROKU (piątek) ODBĘDZIE SIĘ PRZYWITANIE JESIENI ? DZIEŃ KOLORU POMARAŃCZOWEGO     Prosimy o pomarańczowe akcenty w ubiorze dzieci

więcej >>

Zebranie organizacyjne z Rodzicami - Data dodania: 2017-09-05 11:57:41
W dniu 19 września 2017 roku (wtorek) odbędzie się zebranie organizacyjne z Rodzicami dzieci z Grup Myszek, Mróweczek, Jeżyków, Żuczków, Motylków, Wiewiórek i Kangurków.   Zebranie odbędzie się na ul. Lipowej 5 o godz. 17:00.   Podczas zebrania poruszone zostaną kwestie dotyczące spraw organizacyjnych, dydaktycznych oraz finansowych

więcej >>

Zebranie organizacyjne z Rodzicami - Data dodania: 2017-09-05 11:56:45
W dniu 18 września 2017 roku (poniedziałek) odbędzie się zebranie organizacyjne z Rodzicami dzieci z Grup Żabek, Biedronek, Świerszczyków, Słoneczek, Pszczółek i Tygrysków.   Zebranie odbędzie się na ul. Nehrebeckiego 55 w sali TYGRYSKÓW Filia II o godzinie 17:00. Podczas zebrania poruszone zostaną kwestie dotyczące spraw organizacyjnych, dydaktyc

więcej >>

DYŻUR 15 SIERPNIA - Data dodania: 2017-08-08 16:18:05
Przypominamy, iż 15 sierpnia 2017 r (wtorek) Święto Wniebowzięcia Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej oraz Święto Wojska Polskiego jest dniem wolnym od pracy (przedszkole w tym dniu jest NIECZYNNE)   W dniu 14 sierpnia 2017 r (poniedziałek) Akademia Przedszkolaka „Jabłuszko” dla chętnych dzieci organizuje dyżur w godzinach 6:15 – 17:00 w Filii I Prosimy o z

więcej >>

DZIEŃ JAJKA - Data dodania: 2017-08-08 16:17:46
DZIEŃ JAJKA   23 sierpnia 2017 (środa) JAJECZNE MENU: ŚNIADANIE:                OBIAD:                    PODWIECZOREK: *jajecznica, chleb z                *zupa s

więcej >>

DZIEŃ OGÓRKA - Data dodania: 2017-08-08 16:17:23
DZIEŃ OGÓRKA  16 sierpnia 2017 (środa) OGÓRKOWE MENU: ŚNIADANIE:                OBIAD:                    PODWIECZOREK: *kolorowe kanapki,              &n

więcej >>

DZIEŃ MARCHEWKI - Data dodania: 2017-08-08 16:17:02
DZIEŃ MARCHEWKI  9 sierpnia 2017 (środa) MARCHEWKOWE MENU: ŚNIADANIE:                OBIAD:                    PODWIECZOREK: *płatki czekoladowe                &

więcej >>

MAŁA WIELKA STOPA - Data dodania: 2017-08-08 16:16:25
W dniu 11 sierpnia 2017 roku (piątek) organizowane jest wyjście do kina HELIOS w Galerii Olimpii na filmMAŁA WIELKA STOPA Cena biletu 13 zł od osoby. Bardzo prosimy zapisywać chętne dzieci u wychowawców grup. Śniadanie:  godz. 9:00           Wyjście do kina:  godz. 10:00

więcej >>

Iluzjonista Maciej z pokazem artystycznym - Data dodania: 2017-08-08 16:15:35
W dniu 22 sierpnia 2017 roku (wtorek) Akademię Przedszkolaka JABŁUSZKO odwiedzi Iluzjonista Maciej   z pokazem artystycznym "Przygody Piotra Zapominalskiego"

więcej >>

DZIEŃ KASZY - Data dodania: 2017-07-06 16:39:58
MENU Z KASZĄ: ŚNIADANIE:                                     OBIAD:                             &

więcej >>

DZIEŃ MAKARONU - Data dodania: 2017-07-06 16:39:30
MAKARONOWE MENU: ŚNIADANIE:                                   OBIAD:                                                     

więcej >>

DZIEŃ POMIDORA - Data dodania: 2017-07-06 16:38:35
DZIEŃ POMIDORA 12 lipca 2017 (środa) POMIDOROWE MENU:   ŚNIADANIE: *bułka z masłem, szynką, serem żółtym, sałata pomidor gruntowy,        pomidorki koktajlowe, malinowe, rzymskie. OBIAD: *zupa pomidorowa z makaronem,gołąbki bez zawijania w sosie pomidorowym,          su

więcej >>

DZIEŃ TRUSKAWKI - Data dodania: 2017-07-06 16:35:35
DZIEŃ TRUSKAWKI 5 lipca 2017 (środa) TRUSKAWKOWE MENU: ŚNIADANIE:                OBIAD:                    PODWIECZOREK: *bułeczka z szynką,               *rosół z

więcej >>

MINIONKI - Data dodania: 2017-07-06 16:34:44
W dniu 21 lipca 2017 roku (piątek) organizowane jest wyjście do kina HELIOS w Galerii Olimpii na film „MINIONKI”   Cena biletu 13 zł od osoby. Bardzo prosimy zapisywać chętne dzieci u wychowawców grup.   Śniadanie:            godz. 9:00           Wyjście do kina

więcej >>

Dołącz do Drużyny, wspieraj bełchatowskie Dzieci - Data dodania: 2017-07-06 16:34:22
Akcja "Dołącz do Drużyny, wspieraj bełchatowskie Dzieci" dobiegła końca. Bardzo miło nam poinformować, iż Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO zdobyła nagrodę główną - sprzęt sportowy, wizytę siatkarzy PGE Skry Bełchatów oraz wycieczkę do Warszawy J   Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję ! To dzięki Państwu i Pań

więcej >>

FESTYN RODZINNY - Data dodania: 2017-06-06 13:58:16
DRODZY RODZICE !!! Serdecznie zapraszamy na FESTYN RODZINNY, który odbędzie się dnia 25 czerwca 2017 (niedziela) w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym PTAK w Gutowie Małym w godzinach 14:00 – 18:00. HARMONOGRAM FESTYNU: 14:00 – część oficjalna   podsumowanie rocznej działalności przedszkola; pożegnanie starszaków; wręczenie pamiątkowy

więcej >>

BOŻE CIAŁO - Data dodania: 2017-06-06 13:57:47
Przypominamy, iż 15 czerwca 2017 r (czwartek) BOŻE CIAŁO jest dniem wolnym od pracy (przedszkole w tym dniu jest NIECZYNNE)   W dniu 16 czerwca 2017 r (piątek) Akademia Przedszkolaka „Jabłuszko” dla chętnych dzieci organizuje dyżur w godzinach 6:15 – 17:00.   Prosimy o zapisywanie dzieci, które będą w tym dniu obecne u wychowawców grup

więcej >>

DZIEŃ TATY NA SPORTOWO - Data dodania: 2017-06-06 13:57:18
DRODZY TATUSIOWIE ! Przedszkolaki serdecznie zapraszają do wspólnej zabawy z okazji Dnia Taty  „DZIEŃ TATY NA SPORTOWO” Dnia 14 czerwca 2017 roku Godzina 14:00 Hala Widowiskowo-Sportowa    Bardzo prosimy o zabranie sportowej odzieży i obuwia                    &

więcej >>

DZIEŃ KOLORU ŻÓŁTEGO - Data dodania: 2017-06-06 13:56:26
UWAGA !!!   W dniu 27 czerwca 2016 (wtorek) przedszkolaki przywitają lato. W naszym przedszkolu odbędzie się DZIEŃ KOLORU ŻÓŁTEGO Prosimy o żółte akcenty w ubiorze dzieci     Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

Konsultacje Rodziców z Wychowawcami grup - Data dodania: 2017-03-31 16:20:51
W dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) odbędą się konsultacje Rodziców z Wychowawcami grup. Zainteresowanych Rodziców bardzo prosimy o zgłaszanie się i zapisywanie na ustaloną godzinę u Wychowawców.

więcej >>

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI - Data dodania: 2017-03-31 16:19:54
DRODZY RODZICE ! W dniu 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO obchodzony jest MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI  W tym dniu przedszkolaki wykonywać będą ekologiczne kanapki. Chętne dzieci mogą przynieść ulubione warzywa

więcej >>

DZIEŃ KOLORU BRĄZOWEGO - Data dodania: 2017-03-31 16:19:21
W dniu 13 kwietnia 2017 (czwartek) DZIEŃ KOLORU BRĄZOWEGO Świętujemy na słodko Międzynarodowy Dzień Czekolady Prosimy o brązowe akcenty w ubiorze dzieci

więcej >>

APLAUZ, APLAUZ ! - Data dodania: 2017-03-21 06:51:55
DRODZY RODZICE ! ZBLIŻAJĄ SIĘ 7-TE URODZINY PRZEDSZKOLA ! J Z TEJ OKAZJI PRAGNIEMY ZAPROSIĆ PAŃSTWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W II EDYCJI RODZINNEGO KONKURSU WOKALNEGO „APLAUZ, APLAUZ !” UDZIAŁ W KONKURSIE WOKALNYM JEST DLA WIELU DZIECI WIELKIM MARZENIEM, KTÓRE TERAZ WSPÓLNIE MOŻEMY SPEŁNIĆ ! J    KARTY ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO 07.04.2017 ROKU.

więcej >>

DZIEŃ KOLORU ZIELONEGO - Data dodania: 2017-03-10 12:20:54
W DNIU 21 MARCA 2017 (wtorek) ŚWIĘTUJEMY PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY DZIEŃ KOLORU ZIELONEGO Prosimy o zielone akcenty w ubiorze dzieci.

więcej >>

przedstawienie Jaś i Małgosia - Data dodania: 2017-02-06 15:48:48
Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO w dniu 17 lutego 2017 roku (piątek) organizuje wyjście do PGE Giganty Mocy w Bełchatowie na przedstawienie "Jaś i Małgosia" w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia Cena biletu wynosi 17.00 zł/dziecko Prosimy zapisywać chętne dzieci i wpłacać składkę u wychowawców grup

więcej >>

OSTATKOWY BAL KARNAWAŁOWY - Data dodania: 2017-02-06 15:48:25
Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO na OSTATKOWY BAL KARNAWAŁOWY który odbędzie się dnia 28 lutego 2017 r. (wtorek) na Hali Widowiskowo – Sportowej w Bełchatowie   HARMONOGRAM DNIA:   09:00 śniadanie w przedszkolu 11:30 obiad w przedszkolu 12:30 przejazd autokarem z przedszkola na Halę Sportową 13:00 rozpo

więcej >>

DZIEŃ KOLORU CZERWONEGO - Data dodania: 2017-02-06 15:47:55
DNIA 14 LUTEGO 2017 ROKU (wtorek) ODBĘDĄ SIĘ WALENTYNKI DZIEŃ KOLORU CZERWONEGO W TYM DNIU PROSIMY O CZERWONE AKCENTY W UBIORZE DZIECI.

więcej >>

DZIEŃ PIŻAMOWY - Data dodania: 2017-01-02 14:52:50
W DNIU 18 STYCZNIA 2017 ROKU (środa) ZORGANIZOWANY ZOSTANIE DZIEŃPIŻAMOWY ODBĘDZIE SIĘ ZABAWA PIŻAMA - PARTY WRAZ Z KONKURSAMI Tego dnia prosimy o przebranie dzieci w piżamki lub pozostawienie ich wychowawcom grup.

więcej >>

DZIEŃ KOLORU NIEBIESKIEGO - Data dodania: 2017-01-02 14:52:18
DNIA 11 STYCZNIA 2017 ROKU (środa) ODBĘDZIE SIĘ POWITANIE ZIMY DZIEŃ KOLORU NIEBIESKIEGO   Prosimy o niebieskie akcenty w ubiorze dzieci.  

więcej >>

Wynik konkursu - Data dodania: 2016-12-19 12:17:13
DRODZY RODZICE ! W dniu 14 grudnia 2016 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu rodzinnego zatytułowanego "Własnoręcznie wykonany świąteczny prezent" Wyniki prezentują się następująco:          I miejsce   MATEUSZEK MIELCZARSKI (Żabki)          II miejsce  ASIA SZYMCZAK (Wiewiór

więcej >>

NIE MA DYŻURU - Data dodania: 2016-12-19 12:16:41
W dniu 23 grudnia 2016 roku (piątek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO NIE MA DYŻURU Przedszkole czynne będzie w godzinach 6:15 - 17:00

więcej >>

SPOTKANIE Z BALETEM - Data dodania: 2016-12-07 10:18:40
W dniu 14 grudnia 2016 roku (czwartek)  w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO   odbędzie się występ tancerzy z cyklu SPOTKANIE Z BALETEM zatytułowane "Tańce z baśni".   Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ! W dniu 14 grudnia 2016 roku (czwartek)  w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO   odbędzie się występ tancerzy z cyklu       

więcej >>

Spotkanie biało - czerwone - Data dodania: 2016-11-15 19:25:19
Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO informuje: 25 listopada 2016 (piątek) odbędzie  się Koncert patriotyczny Pani Urszuli Pakuły " Spotkanie biało - czerwone".   Prosimy o ubranie dzieci w tym dniu w kolorach biało- czerwonych.  

więcej >>

ANDRZEJKI - Data dodania: 2016-11-15 07:19:11
W dniu 30 listopada 2016 roku (środa) organizowane są w naszym przedszkolu ANDRZEJKI Odbędą się wróżby andrzejkowe, oraz pokaz PLANETARIUM Chętne dzieci mogą się przebrać             lub przynieść ze sobą magiczne rekwizyty :)

więcej >>

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM - Data dodania: 2016-11-15 07:18:26
Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO uczestniczy w kampanii "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" W związku z realizacją kampanii chcemy Państwa zachęcić do wspólnego czytania dzieciom w naszym przedszkolu ! Miesiące LISTOPAD, LUTY i KWIECIEŃ ogłaszamy miesiącami czytelnictwa. Chętnych Rodziców zapraszamy do przeczytania książki i przeprowadzenia zabaw z dziećmi. Bliższe infor

więcej >>

Weterynarz - Data dodania: 2016-10-07 13:20:20
W dniu 19 października 2016 (środa) z okazji Dnia Zwierząt przedszkolaków odwiedzi PAN WETERYNARZ. W tym dniu zorganizowana będzie zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska (puszki, karma sucha i mokra dla psów i kotów). Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję ! :)

więcej >>

Zebranie z rodzicami - Data dodania: 2016-09-09 09:15:54
W dniu 20 września 2016 roku (czwartek) odbędzie się zebranie organizacyjne z Rodzicami dzieci z Grup Tygrysków, Myszek, Mróweczek, Jeżyków, Żuczków i Motylków. Zebranie odbędzie się na ul. Lipowej 5 o godzinie 17:00. Serdecznie Państwa zapraszamy !

więcej >>

Zebranie z rodzicami - Data dodania: 2016-09-09 09:14:59
W dniu 14 września 2016 roku (środa) odbędzie się zebranie organizacyjne z Rodzicami dzieci z Grup Biedronek, Żabek, Świerszczyków, Słoneczek, Pszczółek i Wiewiórek.   Zebranie odbędzie się na ul. Nehrebeckiego 55 w sali SŁONECZEK Filia II o godzinie 17:00. Serdecznie Państwa zapraszamy !

więcej >>

Zdjęcia - Data dodania: 2016-09-09 09:13:48
W dniu 11 października 2016 roku (wtorek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy fotografa.   Zdjęcia  będą wykonywane od godz. 9:30

więcej >>

Wycieczka do MINI ZOO - Data dodania: 2016-09-09 09:12:51
W dniu 22 września 2016 roku (czwartek) Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO dla dzieci z rocznika 2013 organizuje wycieczkę do MINI ZOO w Malutkie Resort W programie wycieczki: spacer po terenie Mini Zoo - przedstawienie mieszkańców, wizyta w stadninie koni, zabawy na placu zabaw ŚNIADANIE: 8:30         WYJAZD: 9:00     

więcej >>

Wycieczka do CERAMILANDII - Data dodania: 2016-09-09 09:12:10
W dniu 21 września 2016 roku (środa) Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO dla dzieci z roczników 2010-2012 organizuje wycieczkę do CERAMILANDII w Lutomiersku W programie wycieczki: warsztaty ceramiczne, zabawa w parku rozrywki, obiad. ŚNIADANIE: 8:30             WYJAZD: 9:00         

więcej >>

DZIEŃ KOLORU POMARAŃCZOWEGO - Data dodania: 2016-09-01 12:28:42
DNIA 23 WRZEŚNIA 2016 ROKU (piątek) ODBĘDZIE SIĘ PRZYWITANIE JESIENI ? DZIEŃ KOLORU POMARAŃCZOWEGO     Prosimy o pomarańczowe akcenty w ubiorze dzieci.

więcej >>

Teatr Blaszany Bębenek - Data dodania: 2016-09-01 12:27:37
W dniu 29 września 2016 roku (czwartek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy Teatr Blaszany Bębenek z przedstawieniem „SMERFNE PRZYGODY”.   Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ! J Teatrzyk jest BEZPŁATNY

więcej >>

Ubezpieczenie InterRisk - Data dodania: 2016-09-01 12:27:09
Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO oferuje dla dzieci ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk. Dziecko ubezpieczone zostaje na 13.000 zł. Okres ubezpieczenia to 01.09.2016 – 31.08.2017 r./ 24 godziny na dobę. Cena ubezpieczenia wynosi 27.00 zł/dziecko (jednorazowa opłata). Zainteresowanych Rodziców prosimy o wpłatę składki do 23 września

więcej >>

EPOKA LODOWCOWA - Data dodania: 2016-08-04 19:08:38
DRODZY RODZICE ! W dniu 11 sierpnia 2016 (czwartek) organizowane jest wyjście do kina HELIOS w Galerii Olimpii na film  „EPOKA LODOWCOWA”                  Bilety sponsorowane są przez Akademię Przedszkolaka JABŁUSZKO w ramach             &nb

więcej >>

DZIEŃ KULINARNY - Data dodania: 2016-07-06 10:29:37
W okresie wakacyjnym w Akademii Przedszkolaka "Jabłuszko" w każdą środę organizowany będzie        DZIEŃ KULINARNY     W tym dniu menu oraz gry i zabawy dydaktyczne związane będą tematycznie z różnorodnymi produktami spożywczymi.   Mile widziane tematyczne akcenty w ubiorach dzieci J

więcej >>

FESTYN RODZINNY - Data dodania: 2016-06-01 14:52:42
DRODZY RODZICE !!! Serdecznie zapraszamy na FESTYN RODZINNY, który odbędzie się dnia 26 czerwca 2016 (niedziela) w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym PTAK w Gutowie Małym w godzinach 14:00 – 18:00. Wstęp 5zł/osoba – prosimy o wpłatę u wychowawców grup. HARMONOGRAM FESTYNU: 14:00 – część oficjalna podsumowanie rocznej działalności prze

więcej >>

Przedstawienie ZŁOTA RYBKA - Data dodania: 2016-06-01 14:51:36
W dniu 13 czerwca 2016 (poniedziałek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy Grupę Animacyjną z Nowego Sącza z przedstawieniem „ZŁOTA RYBKA”.   Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ! J   Teatrzyk jest BEZPŁATNY

więcej >>

DZIEŃ KOLORU ŻÓŁTEGO - Data dodania: 2016-06-01 14:50:26
W dniu 30 czerwca 2016 (czwartek) przedszkolaki przywitają lato. W naszym przedszkolu odbędzie się DZIEŃ KOLORU ŻÓŁTEGO Prosimy o żółte akcenty w ubiorze dzieci

więcej >>

MENU W TYGODNIU UNII EUROPEJSKIEJ - Data dodania: 2016-05-09 16:59:47
MENU W TYGODNIU UNII EUROPEJSKIEJ 09.-13.05.2016 r.   Poniedziałek  09.05.2016 – dania francuskie: ŚNIADANIE: maślany rogalik – croissant, bagietka z dżemem OBIAD:  zupa szczawiowa krem z jajkiem, naleśniki po francusku PODWIECZOREK: ciastka francuskie   Wtorek  10.05.2016 – dania hiszpańskie: ŚNIADANIE:  jajecznica po flamandzku

więcej >>

Wycieczka do DINOPARKU w Kołacinku - Data dodania: 2016-05-09 16:55:58
UWAGA !!! W dniu 14 czerwca 2016 roku (wtorek) Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO organizuje wycieczkę do DINOPARKU w Kołacinku W programie wycieczki: spacer z przewodnikiem po ścieżce ery mezozoicznej, zwiedzanie wystawy geologiczno - paleontologicznej, odkopywanie szkieletu dinozaura, "Bajkowa ścieżka" - ścieżka edukacyjna przedstawiająca postaci i sceny ze znanych i lubianych

więcej >>

DZIEŃ MATKI - Data dodania: 2016-04-25 14:46:43
Kochane Mamy ! Przedszkolaki serdecznie zapraszają na  IV Festiwal Piosenki Europejskiej, który odbędzie się z okazji DNIA MATKI   24 maja 2016 roku w Hali Sportowej J Na 12:30 zapraszamy Mamy:Jeżyków, Żuczków, Pszczółek, Motylków, Żabek  Na 14:30 zapraszamy Mamy: Jagódek, Malinek, Słoneczek, Myszek, Mróweczek

więcej >>

konsultacje Rodziców z Wychowawcami - Data dodania: 2016-03-31 12:45:35
W dniu 21 kwietnia 2016 roku (czwartek) odbędą się konsultacje Rodziców z Wychowawcami grup.   Zainteresowanych Rodziców bardzo prosimy o zgłaszanie się i zapisywanie na ustaloną godzinę u Wychowawców.

więcej >>

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI - Data dodania: 2016-03-31 12:45:16
W dniu 11 kwietnia 2016 (poniedziałek) odbędzie się MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI W naszym przedszkolu będzie to Dzień Baśni Hansa Christiana Andersena. W tym dniu gościć będziemy Panią z biblioteki, która przybliży dzieciom postać Hansa Christiana Andersena oraz baśnie jego autorstwa. Chętne dzieci mogą przynieść z domu swoje ulubione bajki i baśnie :)

więcej >>

APLAUZ, APLAUZ - Data dodania: 2016-03-31 12:44:58
 DRODZY RODZICE ! Konkurs wokalny „APLAUZ, APLAUZ !” odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. o godzinie 16:00 na ul. Lipowej 5. Prosimy, aby Rodzice przygotowali podkład muzyczny na płycie CD lub pendrive.     Dyrektor Przedszkola

więcej >>

DZIEŃ KOLORU BRĄZOWEGO - Data dodania: 2016-03-31 12:44:22
UWAGA !!!   W dniu 15 kwietnia 2016 r. (piątek)   Świętujemy na słodko Międzynarodowy Dzień Czekolady   Prosimy o brązowe akcenty w ubiorze dzieci

więcej >>

6-TE URODZINY PRZEDSZKOLA - Data dodania: 2016-03-09 11:21:21
ZBLIŻAJĄ SIĘ 6-TE URODZINY PRZEDSZKOLA ! :) Z TEJ OKAZJI PRAGNIEMY ZAPROSIĆ PAŃSTWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W RODZINNYM KONKURSIE WOKALNYM „APLAUZ, APLAUZ !” PROGRAM CIESZY SIĘ WIELKĄ POPULARNOŚCIĄ WŚRÓD DZIECI I DLA WIELU Z NICH JEST MARZENIEM, KTÓRE TERAZ MOGĄ SPEŁNIĆ ! :)   KARTY ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO 31.03.2016 ROKU. FINAŁ ODBĘDZIE SI

więcej >>

Dzień koloru Zielonego - Data dodania: 2016-03-01 18:11:00
W DNIU 21 MARCA 2016 (poniedziałek) ŚWIĘTUJEMY PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY DZIEŃ KOLORU ZIELONEGO Prosimy o zielone akcenty w ubiorze dzieci.

więcej >>

Teatr FalkoShow - Data dodania: 2016-03-01 18:09:59
W dniu 22 marca 2016 roku (wtorek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy Teatr FalkoShow z przedstawieniem „Sycylijskie marionetki - spektakl na wodzie” Teatrzyk jest BEZPŁATNY.   Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci !

więcej >>

PGE Giganty Mocy - Data dodania: 2016-03-01 18:09:13
W dniu 31 marca 2016 roku (czwartek) organizowane jest wyjście do PGE Giganty Mocy w Bełchatowie na przedstawienie "KOT W BUTACH" w wykonaniu Teatru Współczesnego z Krakowa Bilety dofinansowane są przez Akademię Przedszkolaka JABŁUSZKO - cena wynosi 10.00 zł/dziecko.Chętne dzieci prosimy zapisywać i wpłacać składkę u wychowawców grup do 25.03.2016 roku

więcej >>

BAL KARNAWAŁOWY - Data dodania: 2016-02-04 11:44:59
Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO na OSTATKOWY BAL KARNAWAŁOWY który odbędzie się dnia 9 lutego 2016 r. (wtorek) na Hali Widowiskowo – Sportowej w Bełchatowie   HARMONOGRAM DNIA:   09:00 śniadanie w przedszkolu 11:30 obiad w przedszkolu 12:30 przejazd autokarem z przedszkola na Halę Sportową 13:00 rozpoc

więcej >>

DZIEŃ PIŻAMOWY - Data dodania: 2016-02-04 11:44:15
W DNIU 19 LUTEGO 2016 ROKU (piątek) ZORGANIZOWANY ZOSTANIE DZIEŃ PIŻAMOWY ODBĘDZIE SIĘ ZABAWA PIŻAMA - PARTY WRAZ Z KONKURSAMI  Tego dnia prosimy o przebranie dzieci w piżamki lub pozostawienie ich wychowawcom grup

więcej >>

DZIEŃ KOLORU CZERWONEGO - Data dodania: 2016-02-04 11:43:28
DNIA 15 LUTEGO 2016 ROKU (poniedziałek) ODB ĘDĄ SIĘ WALENTYNKI DZIEŃ KOLORU CZERWONEGO W TYM DNIU PROSIMY O CZERWONE AKCENTY W UBIORZE DZIECI.

więcej >>

DZIEŃ KOLORU NIEBIESKIEGO - Data dodania: 2016-01-08 17:52:33
DNIA 12 STYCZNIA 2016 ROKU (wtorek) ODBĘDZIE SIĘ POWITANIE ZIMY DZIEŃ KOLORU NIEBIESKIEGO     Prosimy o niebieskie akcenty w ubiorze dzieci.

więcej >>

DZIEŃ BABCI I DZIADKA - Data dodania: 2016-01-08 17:51:56
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !   DZIEŃ BABCI I DZIADKA Hala Widowiskowo – Sportowa Godzina 14:00 25.01.2016 r. (poniedziałek) Grupy: Jeżyki, Żuczki, Motylki 26.01.2016 r. (wtorek) Grupy: Malinki, Pszczółki, Myszki, Mrówki 27.01.2016 r. (środa) Grupy: Jagódki, Słoneczka, Żabki, Biedronki   Dla zaproszonych  Babć i Dziadziusiów p

więcej >>

Zabawa Mikołajkowa - Data dodania: 2015-12-02 14:40:38
W dniu 8 grudnia 2015 (wtorek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO organizowana jest zabawa MIKOŁAJKOWA.   Jak co roku dzieci odwiedzi Święty Mikołaj z prezentami. Prosimy o wpłacanie składki u wychowawców grup 10 zł/dziecko

więcej >>

Ważne !!! - Data dodania: 2015-12-02 14:40:08
Przypominamy iż w dniu 24 grudnia 2015 (WIGILIA) zgodnie ze statutem Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO przedszkole jest NIECZYNNE.   Zabawa Sylwestrowa dla dzieci odbędzie się 30 grudnia 2015 - chętne dzieci mogą założyć wykonane wspólnie z Rodzicami maski karnawałowe.   W sylwestra 31 grudnia 2015 w przedszkolu pełniony będzie dyżur w godzinach 6:15 - 17:00. Pros

więcej >>

JASEŁKA - RODZINNE KOLĘDOWANIE - Data dodania: 2015-12-02 14:39:25
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY „JASEŁKA - RODZINNE KOLĘDOWANIE”, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  17 GRUDNIA 2015 (czwartek) GODZINA 14:00   DZIECI ZAPREZENTUJĄ PRZYGOTOWANE PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE, ŚPIEWANE BĘDĄ KOLĘDY, MALOWANE ŚWIĄTECZNE OZDOBY.   MAGIA ŚWIĄT ZAGOŚCI W NASZYM PRZEDSZKOLU... GORĄCO ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY !

więcej >>

Teatr URWIS - Data dodania: 2015-12-02 14:38:47
W dniu 16 grudnia 2015 roku (środa) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy Teatr URWIS z Krakowa z przedstawieniem „KOPCIUSZEK”.  Teatrzyk jest prezentem świąteczny dla przedszkolaków. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci !

więcej >>

Konsultacje Rodziców z Wychowawcami grup - Data dodania: 2015-11-02 14:05:06
W dniu 26 listopada 2015 roku (czwartek) odbędą się konsultacje Rodziców z Wychowawcami grup.   Zainteresowanych Rodziców bardzo prosimy o zgłaszanie się i zapisywanie na ustaloną godzinę u Wychowawców.

więcej >>

Regulamin konkursu - Data dodania: 2015-10-12 15:12:18
DRODZY RODZICE !                         Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie organizowanym przez Akademię Przedszkolaka JABŁUSZKO pt.   „ZŁOTA PANI JESIEŃ - KOMPOZYCJA Z JESIENNYCH LIŚCI”        &

więcej >>

Nakrętki - Data dodania: 2015-10-12 15:11:50
WAŻNE !!! DRODZY RODZICE GORĄCO ZACHĘCAMY DO ZBIERANIA NAKRĘTEK I WRZUCANIA ICH DO SPECJALNYCH KOSZY POSTAWIONYCH W SZATNI. ŚRODKI UZYSKANE Z ICH SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ NA LEKI I REHABILITACJĘ NADUSI UCZĘSZCZAJĄCEJ DO NASZEGO PRZEDSZKOLA. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ MOGĄ BYĆ TO WSZELKIEGO RODZAJU PLASTIKOWE NAKRĘTKI (PO NAPOJACH, PRZETWORACH MLECZNYCH, KAWIE, KREMACH, SZAM

więcej >>

DZIEŃ KOLORU POMARAŃCZOWEGO - Data dodania: 2015-09-16 06:37:20
DNIA 23 WRZEŚNIA 2015 ROKU (środa) PRZYWITANIE JESIENI :) DZIEŃ KOLORU POMARAŃCZOWEGO   Prosimy o pomarańczowe akcenty w ubiorze dzieci.

więcej >>

Teatr dla rodziców - Data dodania: 2015-09-10 15:36:44
DRODZY RODZICE !!! Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO jak co roku organizuje wyjazd dla Rodziców do teatru. Poniżej prezentujemy propozycje sztuk teatralnych:   30.10.2015 (piątek) Operetka "BARON CYGAŃSKI" Teatr Wielki w Łodzi, godz. 19:00. Cena biletu 55.00 zł   05.12.2015 (sobota) "BEREK CZYLI UPIÓR W MOHERZE" w wykonaniu Teatru Kwadrat. Teatr Muzyczny w

więcej >>

Teatr Skrzat - Data dodania: 2015-09-08 14:44:17
W dniu 15 września 2015 roku (wtorek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy Teatr SKRZAT z przedstawieniem „PRZYGODY OKRUSZKA”.   Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ! J Teatrzyk jest BEZPŁATNY

więcej >>

Zebranie 15.09.2015 - Data dodania: 2015-09-08 14:42:44
W dniu 15 września 2015 roku (wtorek) odbędzie się zebranie organizacyjne z Rodzicami dzieci z Grup Żabek, Biedronek, Słoneczek, Malinek i Jagódek. Zebranie odbędzie się na ul. Nehrebeckiego 55 w sali SŁONECZEK Filia II o godzinie 17:00. Serdecznie Państwa zapraszamy!

więcej >>

Zebranie 14.09.2015 - Data dodania: 2015-09-08 14:42:08
W dniu 14 września 2015 roku (poniedziałek) odbędzie się zebranie organizacyjne z Rodzicami dzieci z Grup Myszek, Mróweczek, Pszczółek, Jeżyków, Żuczków i Motylków. Zebranie odbędzie się na ul. Lipowej 5 o godzinie 17:00. Serdecznie Państwa zapraszamy !

więcej >>

UBEZPIECZENIE ALLIANZ - Data dodania: 2015-09-08 14:41:26
Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO oferuje dla dzieci ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ALLIANZ. Dziecko ubezpieczone zostaje na 10.000 zł. Okres ubezpieczenia to 01.09.2015 – 31.08.2016 r./ 24 godziny na dobę. Cena ubezpieczenia wynosi 26.00 zł/dziecko (jednorazowa opłata). Zainteresowanych Rodziców prosimy o wpłatę składki do 25 września 20

więcej >>

DZIEŃ POMIDORA - Data dodania: 2015-08-20 14:48:40
26 sierpnia 2015 (środa) POMIDOROWE MENU: ŚNIADANIE: OBIAD: PODWIECZOREK: bułka z masłem, szynką,serem żółtym, sałata, pomidor gruntowy, pomidorki koktajlowe,malinowe, rzymskie zupa pomidorowa z makaronem, gołąbki bez zawijania w sosie pomidorowym surówka, kompot owocowy bagietka, pomidory z mozzarellą, herbatk       &n

więcej >>

GRUPA MYSZKI, MRÓWKI I PSZCZÓŁKI - Data dodania: 2015-08-20 14:46:32
Od dnia 24 sierpnia 2015 roku (poniedziałek) GRUPA MYSZKI, MRÓWKI I PSZCZÓŁKI przeniesiona zostanie do pierwszego budynku przedszkola przy ul. Nehrebeckiego 25.   Bardzo prosimy, aby w piątek 21.08.2015 roku zabrać z szafeczek rzeczy dzieci (buty, ubranka, itp.) i wziąć je ze sobą w poniedziałek do przedszkola

więcej >>

GRUPA JEŻYKI - Data dodania: 2015-08-20 14:46:05
Od dnia 24 sierpnia 2015 roku (poniedziałek) GRUPA JEŻYKI przeniesiona zostanie do budynku przy ul. Lipowej 5.   Bardzo prosimy, aby w piątek 21.08.2015 roku zabrać z szafeczek rzeczy dzieci (buty, ubranka, itp.) i wziąć je ze sobą w poniedziałek do nowego budynku

więcej >>

Dzień ziemniaka - Data dodania: 2015-07-28 13:55:27
ZIEMNIACZANE MENU: ŚNIADANIE: OBIAD: PODWIECZOREK: bułeczka z szynką,  serem żółtym, sałata, pomidor, ogórek, kakao, herbatka. krupnik z kaszą  i ziemniakami, filet z kurczaka, frytki, surówka, kompot. placki ziemniaczane, herbatka. ZABAWY Z ZIEMNIAKIEM: * „Krótka bajka o ziemniaku” – poznanie hi

więcej >>

Dzień Marchewki - Data dodania: 2015-07-16 17:56:08
MARCHEWKOWE MENU:   ŚNIADANIE: OBIAD: PODWIECZOREK:  płatki czekoladowe na mleku, chleb z masłem, polędwica, dżem, herbatka.  zupa marchewkowa z ryżem, ziemniaki, klopsiki, gotowana marchewka, sok multiwitamina z marchewką. ciasto marchewkowe, herbatka.   MAKARONOWE ZABAWY: * poznanie wartości odżywczych marchewk

więcej >>

Wyjście do biblioteki - Data dodania: 2015-07-15 15:12:38
Jak co roku w okresie wakacyjnym organizujemy dla dzieci wyjście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie Filia nr 3 przy ulicy Okrzei. W ramach wizyty w bibliotece odbędą się dla dzieci zajęcia biblioteczne w kąciku zabawowo – czytelniczym. Poniżej harmonogram wizyt w bibliotece: 21.07.2015 r. – Grupa Świerszczyki, Jagody i Malinki 23.07.2015 r. &nda

więcej >>

Wakacje - Data dodania: 2015-07-15 15:12:05
Ze względu na mniejszą ilość dzieci w okresie wakacyjnym, a tym samym możliwość przeprowadzenia prac porządkowych, poszczególne grupy dzieci zostaną połączone, natomiast grupy dzieci z pierwszego przedszkola od dnia 20.07.2015 r. (poniedziałek) zostaną przeniesione do Filii I i Filii II. Grupa Pszczółki – Filia I (sala Mróweczek) Grupa Słoneczka –

więcej >>

Cyrk - Data dodania: 2015-07-14 17:37:07
W dniu 29 lipca 2015 roku (środa) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy CYRK Pokaz artystyczny odbędzie się o godzinie 12:40 Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci !

więcej >>

Dzień Mleka - Data dodania: 2015-07-14 17:36:18
MLECZNE MENU: ŚNIADANIE: OBIAD: PODWIECZOREK: *bułeczka z szynką,   serem żółtym, sałata,   pomidor, ogórek,   zupa mleczna z ryżem,   kakao, herbatka.   *krupnik z kaszą i ziemniakami         spaghetti alla carbonara,   kompot owocowy.  *budyń czekoladowy,herbatka.   ZABAWY Z MLEK

więcej >>

DZIEŃ KULINARNY - Data dodania: 2015-07-06 15:16:38
W okresie wakacyjnym w Akademii Przedszkolaka „Jabłuszko” w każdą środę organizowany będzie DZIEŃ KULINARNY W tym dniu menu oraz gry i zabawy dydaktyczne związane będą tematycznie z różnorodnymi produktami spożywczymi. Mile widziane tematyczne akcenty w ubiorach dzieci J

więcej >>

Minionki - Data dodania: 2015-07-06 15:13:12
W dniu 9 lipca 2015 roku (czwartek) organizowane jest wyjście do kina HELIOS w Galerii Olimpii na film „MINIONKI”   Cena biletu 13 zł od osoby. Bardzo prosimy zapisywać chętne dzieci u wychowawców grup. Śniadanie:            godz. 9:00           Wyjście do kina:  g

więcej >>

Ważne ! - Data dodania: 2015-06-01 13:55:16
Przypominamy, iż 4 czerwca 2015 r (czwartek) BOŻE CIAŁO jest dniem wolnym od pracy (przedszkole w tym dniu jest NIECZYNNE)   W dniu 5 czerwca 2014 r (piątek) Akademia Przedszkolaka „Jabłuszko” dla chętnych dzieci organizuje dyżur w godzinach 6:15 – 17:00 w Filii I   Prosimy o zapisywanie dzieci, które będą w tym dniu obecne u wychowawców grup.

więcej >>

FESTYN RODZINNY - Data dodania: 2015-06-01 13:53:35
DRODZY RODZICE !!! Serdecznie zapraszamy na FESTYN RODZINNY, który odbędzie się dnia 28 czerwca 2015 (niedziela)w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym PTAK w Gutowie Małymw godzinach 14:00 – 18:00. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w późniejszym terminie

więcej >>

Dzień Taty - Data dodania: 2015-06-01 13:51:12
DRODZY TATUSIOWIE ! Przedszkolaki serdecznie zapraszają do wspólnej zabawy z okazji Dnia Taty  „DZIEŃ TATY NA SPORTOWO” Dnia 23 czerwca 2015 roku Godzina 14:00 Hala Widowiskowo-Sportowa    Bardzo prosimy o zabranie sportowej odzieży i obuwia                    &

więcej >>

IV KONKURS RECYTATORSKI - Data dodania: 2015-06-01 13:49:57
Serdecznie zapraszamy do udziału w IV KONKURSIE RECYTATORSKIM zatytułowanym „Poezja dla dzieci”. Konkurs zostanie przeprowadzony dwóch kategoriach wiekowych: 15.06.2015 r. – dzieci młodsze 16.06.2015 r. – dzieci starsze Konkurs odbędzie się w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej na ul. Lipowej 5 o godzinie 16:00. Bardzo prosimy o pobranie kart zgłoszen

więcej >>

DZIEŃ Z AFRYKĄ - Data dodania: 2015-05-07 18:04:03
W dniu 15 maja 2015 roku (piątek) Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO organizuje DZIEŃ Z AFRYKĄ. W tym dniu odbędą się warsztaty gry na bębnach afrykańskich. Prosimy również o afrykańskie motywy w ubiorze dzieci. Zapraszamy do wspólnej zabawy !

więcej >>

Zagroda Napoleońska - Data dodania: 2015-05-07 18:03:15
W dniu 29 maja 2015 roku (piątek) Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO organizuje wycieczkę do ZAGRODY NAPOLEOŃSKIEJ w Napoleonowie (koło Kamieńska).   Koszt wycieczki to 50,00 zł – jest on współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.   Dopłata Rodzica wynosi 10,00 zł – bardzo prosimy

więcej >>

Menu w Tygodniu Unii Europejskiej - Data dodania: 2015-05-07 18:02:27
Menu w Tygodniu Unii Europejskiej 04 – 08.05.2015 r.   Poniedziałek  04.05.2015 – dania francuskie: ŚNIADANIE: maślany rogalik – croissant, bagietka z dżemem OBIAD:  zupa szczawiowa krem z jajkiem, naleśniki po francusku PODWIECZOREK: ciastka francuskie   Wtorek  05.05.2015 – dania hiszpańskie: ŚNIADANIE:  jajecznica po fla

więcej >>

III Festiwal Piosenki Europejskiej - Data dodania: 2015-05-07 18:01:00
Kochane Mamy ! Przedszkolaki serdecznie zapraszają na  III Festiwal Piosenki Europejskiej, który odbędzie się z okazji DNIA MATKI   26 maja 2015 roku o godzinie 14:00 w Hali Sportowej J

więcej >>

Niespodzianka - Data dodania: 2015-05-07 18:00:34
Z okazji Dnia Matki przygotowywana jest dla Was niespodzianka ! J W związku z tym bardzo prosimy o przesłanie drogą elektroniczną dwóch wybranych zdjęć DZIECKA Z MAMĄ na adres: przedszkole_jabluszko@onet.eu Na zdjęcia czekamy do 20 maja 2015 r. (środa)

więcej >>

Dzień Strażaka - Data dodania: 2015-05-07 17:59:47
Z okazji Dnia Strażaka nasze Przedszkolaki pojadą do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, gdzie zapoznają się z działalnością ratowniczo – gaśniczą strażaków oraz obejrzą wóz strażacki J   19.05.2015 – Grupy Pszczółki, Słoneczka, Jeżyki 20.05.2015 – Grupy Żabki, Świerszczyki, Jagody, Malinki 21.05.2015

więcej >>

WYCIECZKA - Data dodania: 2015-04-20 19:21:53
UWAGA !!! Przypominamy o zbliżającej się wycieczce do Wioski Indiańskiej TATANKA w Solcy Małej: 21.04.2015 - Grupy: Biedronki, Motylki, Żuczki, Malinki, Jagody 22.04.2015 - Grupy: Pszczółki, Słoneczka, Jeżyki, Świerszczyki ŚNIADANIE godz. 8:40 WYJAZD godz. 9:30 POWRÓT ok godz. 15:40 Prosimy o spakowanie dzieciom suchych przekąsek na drogę oraz napojów niegazo

więcej >>

Wioska Indiańska TATANKA - Data dodania: 2015-04-14 13:38:30
UWAGA !!! W dniach 21 i 22.04.2015 roku (wtorek i środa) Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO organizuje wycieczkę do Wioski Indiańskiej TATANKA w Solcy Małej. Bardzo prosimy zapisywać chętne dzieci na wyjazd u wychowawców grup. Wycieczka zostanie sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

więcej >>

Bal u królowej kwiatów - Data dodania: 2015-04-14 13:37:20
W dniu 17 kwietnia 2015 (piątek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy Teatr SKRZAT z Krakowa z przedstawieniempt. „Bal u królowej kwiatów”.   Koszt 5 zł/dziecko – prosimy o wpłacanie składki u wychowawców grup.

więcej >>

MAMO, TATO WOLĘ WODĘ - Data dodania: 2015-04-14 13:36:08
UWAGA !!!   Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO uczestniczy w ogólnopolskim programie zdrowotnym „MAMO, TATO WOLĘ WODĘ”   W ramach tego programu w dniu 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) organizowany jest DZIEŃTĘCZOWY   W tym dniu prosimy rodziców o kolorowy ubiór przedszkolaków ?   Dyrektor przedszkola Rada Pedagogi

więcej >>

Certyfikat - Data dodania: 2015-04-03 17:29:10
CertyfikatCertyfikat placówki oświatowej przyjaznej młodym diabetykom          

więcej >>

Mały Projektant ? Ekologiczna MARZANNA - Data dodania: 2015-04-03 17:28:09
W dniu 2 kwietnia 2015 roku został rozstrzygnięty konkurs „Mały Projektant – Ekologiczna MARZANNA” Serdecznie dziękujemy za wszystkie oddane głosy ! J Poniżej prezentujemy wyniki: I miejsce  GRUPA MALINKI – 188 pkt. II miejsce  GRUPA ŻABKI – 98 pkt. III miejsce ex aequo GRUPA MYSZKI – 80 pkt. GRUPA PSZCZÓŁKI – 80 pkt

więcej >>

DZIEŃ KOLORU BRĄZOWEGO - Data dodania: 2015-04-03 17:21:06
W dniu 13 kwietnia 2015 (poniedziałek) DZIEŃ KOLORU BRĄZOWEGO. Świętujemy na słodko Międzynarodowy Dzień Czekolady. Prosimy o brązowe akcenty w ubiorze dzieci

więcej >>

Wynik konkursu Wielkanocnego - Data dodania: 2015-03-26 18:52:25
W dniu 25 marca 2015 roku przy współudziale Rodziców oraz Nauczycieli Akademii Przedszkola „Jabłuszko” został rozstrzygnięty Rodzinny Konkurs pt „Wielkanocny Mazurek”. W konkursie wzięły udział aż 33 Wielkanocne Mazurki – serdecznie dziękujemy za zaangażowanie ! J Poniżej prezentujemy wyniki: I miejsce  Maja i Marcelina Piekarz &nbs

więcej >>

DZIEŃ OTWARTY - Data dodania: 2015-03-26 18:51:52
Miło nam poinformować, iż Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO świętuje w tym roku swoje 5-te urodziny ! Z tej okazji SERDECZNIE ZAPRASZAMY na DZIEŃ OTWARTY zatytułowany „JABŁUSZKOWE WSPOMNIENIA”, który odbędzie się 15 kwietnia 2015 roku (środa). W tym dniu każda grupa wykonywać będzie plakat bądź komiks przedstawiający najpiękniejsze wspomnienia z przedszkola

więcej >>

REALIZACJA PROJEKTU UE - Data dodania: 2015-03-18 10:53:44
REALIZACJA PROJEKTU UEW ramach projektu do przedszkola uczęszcza 25 dzieci.        

więcej >>

WYGRANY KONKURS - Data dodania: 2015-03-09 10:59:40
DRODZY RODZICE !   Z przyjemnością informujemy, iż Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO wygrała konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na dotację programu edukacji ekologicznej, która w naszym przedszkolu nosi tytuł SMACZNIE, ZDROWO I AKTYWNIE. W ramach tego programu dla naszych przedszkolaków zostaną zorganizowane nieodpłatne wyciecz

więcej >>

SMACZNIE, ZDROWO I AKTYWNIE - Data dodania: 2015-03-09 10:58:39
UWAGA !!! W ramach programu edukacji ekologicznej SMACZNIE, ZDROWO I AKTYWNIE Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO organizuje wycieczkę do Szkółki Leśnej Borowiny w Nadleśnictwie Bełchatów. W programie opowieści śladami Bielika, z którymi zapozna nas Pan Leśniczy J Wycieczka jest NIEODPŁATNA ! Odbędzie się w dniu 31 marca 2015 roku (wtorek). Prosimy o zapisy dz

więcej >>

DZIEŃ KOLORU ZIELONEGO - Data dodania: 2015-03-04 08:59:02
W dniu 24 marca 2015 roku (wtorek) odbędzie się DZIEŃ KOLORU ZIELONEGO – przedszkolaki przywitają wiosnę.     W tym dniu prosimy o zielone akcenty w ubiorze dzieci     Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

WIELKANOCNY MAZUREK - Data dodania: 2015-03-04 08:54:13
DRODZY RODZICE !!! Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO organizuje konkurs rodzinny „WIELKANOCNY MAZUREK”. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który wywieszony jest na tablicy ogłoszeń. GORĄCO ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !   Regulamin konkursu rodzinnego „WIELKANOCNY MAZUREK”   § 1 Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest dyrektor niepu

więcej >>

Dzień Kobiet - Data dodania: 2015-03-04 08:52:39
Z okazji Dnia Kobiet serdecznie zapraszamy wszystkie MAMY naszych przedszkolaków na KURS ZUMBY organizowany przez Akademię Przedszkolaka JABŁUSZKO, który odbędzie się:   10 MARCA 2015 ROKU (WTOREK) GODZINA 18:00 SALA GIMNASTYCZA W ZSP NR 4 UL. CZAPLINIECKA 98 W BEŁCHATOWIE

więcej >>

Studio Artystyczne ARLEKIN - Data dodania: 2015-03-04 08:50:16
W dniu 20 marca 2015 (piątek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy Studio Artystyczne ARLEKIN z przedstawieniem pt. „Jak Ania Złośnica została Wielkanocnym Zajączkiem”   Koszt 5 zł – prosimy o dokonywanie wpłat u wychowawców grup.     Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

NAJSILNIEJSZY MOTYL ŚWIATA I MAGICZNE DRZEWO - Data dodania: 2015-03-04 08:48:56
W dniu 23 marca 2015 roku (poniedziałek) organizujemy wyjście do PGE GIGANTY MOCY, gdzie gościć będzie Scena Teatralna MAKfilm z przedstawieniem: NAJSILNIEJSZY MOTYL ŚWIATA I MAGICZNE DRZEWO Jest to opowieść o spełnianiu marzeń, przyjaźni, poświęceniu i savoir vivre dla najmłodszych. Spektakl ma charakter interaktywny, aktorzy rozmawiają z dziećmi, proszą o pomoc w czarach i pr

więcej >>

Wyjazd do Teatru Muzycznego - Data dodania: 2015-02-18 15:38:13
Wyjazd do Teatru MuzycznegoAkademia Przedszkolaka JABŁUSZKO w dniu 4 marca 2015 (środa) organizuje wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi na widowisko muzyczne pt SMERFOWISKO. Koszt wyjazdu wynosi 25.00 zł. Chętne dzieci prosimy zapisywać u wychowawców grup do 27 lutego 2015 (piątek).   Harmonogram dnia: Śniadanie 8:00 Wyjazd 8:30 Przedstawienie 10:00 Planowany powrót 13:00

więcej >>

Zebranie z Rodzicami w sprawie szkoły - Data dodania: 2015-02-18 15:27:04
W dniu 25 lutego 2015 (środa) odbędzie się zebranie z Rodzicami dzieci z roczników 2008 i 2009 w sprawie organizacji pracy szkoły i utworzenia klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016. Zebranie odbędzie się w Niepublicznej Szkole Podstawowej ul. Lipowa 5 o godzinie 17:00. Serdecznie zapraszamy !

więcej >>

Walentynki - Data dodania: 2015-02-02 17:53:26
W dniu 12 lutego 2015 (czwartek) w przedszkolu organizowane są WALENTYNKI Bardzo prosimy w tym dniu o czerwone akcenty w ubiorze dzieci.

więcej >>

Przedstawienie Nie to złoto, co się świeci - Data dodania: 2015-02-02 17:49:46
W dniu 26 lutego 2015 (czwartek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy Agencję Artystyczną ARKADIA z przedstawieniem pt. „Nie to złoto, co się świeci”.   Przedstawienie bezpłatne

więcej >>

Przedstawienie Królewna Śnieżka - Data dodania: 2015-02-02 17:48:27
W dniu 23 lutego 2015 (poniedziałek) w Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO gościmy Agencję Artystyczną TEARON z przedstawieniempt. „Królewna Śnieżka”.   Przedstawienie jest bezpłatne w podziękowaniu przedszkolakom za piękny występ z okazji Dnia Babci i Dziadka.   Serdecznie zapraszamy

więcej >>

Dzień koloru Niebieskiego - Data dodania: 2014-12-31 08:28:34
W dniu9 stycznia 2015 roku (piątek)odbędziesię DZIEŃ KOLORU NIEBIESKIEGO – pierwszy dzień zimy w przedszkolu.   W tym dniu prosimy o niebieskie akcentyw ubiorze dzieci.

więcej >>

konkurs OZDOBY CHOINKOWE - Data dodania: 2014-12-04 22:00:06
Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO ogłasza konkurs „OZDOBY CHOINKOWE”. Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami do wspólnego wykonana ozdoby choinkowej i dostarczenie jej do wychowawców grup do dnia 09.01.2015. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.   Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego         &n

więcej >>

Konkurs ekologiczny "Zwierzakolubni" - Data dodania: 2014-11-27 21:51:46
Nasze przedszkole bierze udział w konkursie    ekologicznym „ZWIERZAKOLUBNI”   organizowanym przez portal internetowy   www.buliba.pl . Nasza praca konkursowa to KAROLEK KOLOREK wykonany z odpadków.   W dniach 27.11 – 01.12.2014 na stronie www.buliba.pl odbędzie się głosowanie – należy się zarejestrować i codziennie głosować.

więcej >>

Konkurs logo grupy - Data dodania: 2014-11-27 21:46:12
Ogłaszamy konkurs na facebook’u na najpiękniejsze LOGO GRUPY. Każdy ma możliwość zagłosować poprzez kliknięcie „Lubię to !” na wybrane zdjęcie. Konkurs będzie trwał od 20.11. do 28.11.2014, a następnie zostanie wyłonione I, II, i III miejsce. Zachęcamy do głosowania !

więcej >>

Konsultacje z wychowawcami - Data dodania: 2014-11-05 08:13:59
W dniu 26 listopada 2014 roku (środa) odbędą się konsultacje z wychowawcami grup. Zainteresowanych Rodziców bardzo prosimyo zgłaszanie się i zapisywanie u wychowawców grup.

więcej >>

Obserwacje psychologa - Data dodania: 2014-09-22 18:18:11
Od października w naszym przedszkolu rozpoczną się obserwacje psychologa w poszczególnych grupach.   Odbywać się będą w środy od godziny 9:30 do 12:00

więcej >>

Cała Polska czyta dzieciom - Data dodania: 2014-09-22 18:16:41
W ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” ogłaszamy w naszym przedszkolu WTOREK – DNIEM KSIĄŻKI. W związku z tym we wszystkie wtorki dzieci mogą przynosić swoje książeczki z domu :) Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna

więcej >>

Newsletter

Jeśli chcesz dostawać najnowsze infomacje z Akademii Przedszkolaka zapisz się do naszego newslettera

kl

© Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 274115