97-400 Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 78
tel. 606 683 663, 606 683 883
akademia.jabluszko@interia.pl

Statut

 

S T A T U T


Przedszkola Niepublicznego

Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO

w Bełchatowie

 

 

Spis treści

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne ..…..…..…..………..………..…..…..…..…..…..……..............…..…….3

 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola……………………….………………………………..……………….5

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola....…….….…..…..….…..…..…..………..….…..……….…..………..…..….9

 

ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola………………..………………………………………………………….11

 

ROZDZIAŁ V
Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola……........…....……..………..………………13

 

ROZDZIAŁ VI

Prawa i obowiązki rodziców.………..…..…..………..…..…..….…..……………..…………….14

 

ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola…………………………………………………….16


 

 

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe………………………..………………………………………………….17

  

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1


1. Przedszkole Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO zwane dalej "przedszkolem"

jest przedszkolem niepublicznym.


2. Struktura organizacyjna przedszkola obejmuje siedzibę przedszkola znajdującą się w Bełchatowie na ul. Wojska

Polskiego 78 oraz oddziały:

 

Oddział nr 1 znajduje się w Bełchatowie na ul. Czapliniecka 6,8

Oddział nr 2 znajduje się w Bełchatowie na ul. Lipowa 7

Oddział nr 3 znajduje się w Bełchatowie na ul. Lipowa 5


3. Organem
prowadzącym jest osoba fizyczna Jan Jabłoński, zamieszkały Lubanów 40A, 97-306 Grabica.

 

4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:


Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO.

 

5. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym statucie obowiązują zarówno w siedzibie głównej jak i oddziałach przedszkola.

 

6. Przedszkole używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:

 

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO

ul. Wojska Polskiego 78, 97-400 Bełchatów

NIP: 7712198344 

Tel: 606683663


§ 2


Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 ).

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730).

3. Statutu Przedszkola Niepublicznego Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO

§ 3

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy.

2. Rok szkolny w przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia roku kolejnego.


3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 18.00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.


4. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy, święta, oraz w dniach:

2 maja, piątek po Bożym Ciele, 24 grudnia.

5. Przedszkole jest nieczynne dwa tygodnie w okresie wakacyjnym (ostatni tydzień lipca, pierwszy tydzień sierpnia).

W tym okresie przedszkole pełni dyżur dla dzieci zadeklarowanych we wrześniu bieżącego roku szkolnego.

6. Czas pracy przedszkola może być zmieniony przez Dyrektora w zależności od potrzeb środowiskalokalnego.

§ 4


1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych (czesnego)

za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty zmiennej uzależnionej od obecności dziecka

w przedszkolu w danym miesiącu oraz dotacje gminne. Dopuszcza się możliwość sponsorowania przedszkola przez

osoby prywatne, firmy oraz inne źródła.

2. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, może jednak być rozpatrywana indywidualnie dlakażdego dziecka.


3. Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

4. Opłata zmienna pobierana jest z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca.


5. Przy zapisaniu dziecka do przedszkola obowiązuje wpisowe, które nie podlega zwrotowi

w przypadku rezygnacji.

6. W szczególnych przypadkach przedszkole może w całości lub częściowo odstąpić

od pobierania opłaty wpisowej, opłaty stałej jak również opłaty zmiennej.

 

§ 5

 

1. Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r . poz. 356 w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnoprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego
dla szkoły policealnej.

2. Przedszkolakom zapewniamy udział w różnorodnych zajęciach dodatkowych zgodnych z planem pracy przedszkola. Zgodnie z harmonogramem organizowane są również spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości okolicznościowe i inne uroczystości związane z bieżącą działalnością przedszkola.
4. Przedszkole w ramach zajęć organizować będzie również udział dzieci w: wycieczkach, koncertach muzycznych, wyjazdach do teatru, kina itp.

5. Organizacja i termin zajęć dodatkowych ustalone są przez Dyrektora.

6. Przedszkole zapewnia przedszkolakom posiłki w formie cateringu.
7. Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

§ 6

1.Przedszkole wypełniając swoje zadania statutowe w zakresie kształcenia, wychowania

i opieki, w tym profilaktyki społecznej posiłkuje się różnymi źródłami finansowania zgodnie z Rozdziałem II § 4 pkt. 1 niniejszego statutu.

2. Nie ma ścisłego określenia jakie wydatki ponoszone są z poszczególnych źródeł finansowania.

Podkreślenia wymaga fakt, iż z dotacji mogą być finansowane wydatki związane z działalnością przedszkola, na które wskazuje aktualne przepisy o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Z opłat rodziców finansowane są wydatki związane z działalnością przedszkola, które nie znajdują pokrycia w dotacji oraz wydatki, które nie mogą być finansowane z dotacji między innymi inwestycje i inne.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 7

 

Wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowane jest przez proces opieki, wychowania
i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra

i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem

i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym

i przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest zgodna z podstawą programową MEN i prowadzona jest na podstawie Programów Wychowania Przedszkolnego dopuszczonych ­przez Dyrektora do realizacji w danym roku szkolnym.

3. Szczegółowe zadania i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy wychowawczo - dydaktycznej w poszczególnych grupach przedszkolnych opracowywanych przez nauczycieli.

 

§ 8

 

Zadania przedszkola

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym

i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m. in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16. Organizowanie zajęć (zgodnie z potrzebami) umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

§ 9

 

Przedszkole zapewnia organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

 

 

 

Zadania pedagoga i psychologa:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola;
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zadania logopedy:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności

w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieckai jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zadania pedagoga specjalnego:
1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:
a) rekomendowaniu dyrektorowi do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego

i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności, o której mowa
w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079),
b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,
d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
2) współpraca z zespołem ds. kształcenia specjalnego w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom rodzicom dzieci

i nauczycielom;
5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;
6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych w pkt 1-5.

§ 11

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz
w trakcie zajęć poza terenem przedszkola przez wykwalifikowaną kadrę;
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym;
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.;
4) stwarza warunki pobytu dla dzieci przewlekle chorych zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).
Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym sprawowana jest przez:
- pracowników przedszkola w grupie, do której uczęszcza dziecko przewlekle chore,
- wykazują się należytą troską o zdrowie dziecka,
- obserwują dziecko i nie dopuszczają do sytuacji, w której zagrożone będzie jego zdrowie,
- są w stałym kontakcie z rodzicami dziecka,
- odpowiednio reagują w sytuacjach wymagających interwencji medycznej,
- są upoważnieni do pełnienia czynności przedmedycznych wynikających z zaleceń lekarskich pisemną umową z rodzicami dziecka.

Pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka przewlekle chorego ponosi rodzic. Nauczyciel ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo wszystkim dzieciom powierzonym jego opiece oraz kierować się w swoich działaniach wychowawczo-opiekuńczych dobrem dzieci i troską o ich zdrowie. Nauczyciel pełni rolę wspierającą i może służyć pomocą w nagłych sytuacjach.

§ 12

Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
1. Powierzenie każdej grupy opiece jednego lub dwóch nauczycieli prowadzących – wychowawców oraz w zależności od potrzeb jednego nauczyciela, który stanowi pomoc dla wychowawcy.
2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Organy przedszkola

 

§ 12

Organami przedszkola są:
1.
Organ prowadzący
2. Dyrektor;

3. Wicedyrektorzy;
4. Rada Pedagogiczna.

 

§ 13


Organem prowadzącym jest osoba osoba fizyczna

Organ prowadzący upoważniony jest do jednoosobowego dokonywania zmian w niniejszym Statucie. Odbywa się to zgodnie z procedurą dokonywania zmian w Statucie Przedszkola Niepublicznego Akademii Przedszkolaka Jabłuszko w Bełchatowie.

 

§ 14

 

Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

 

Do zadań dyrektora należy:

1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał;

4. współpraca z rodzicami;

5. zawieranie z rodzicami umów o świadczeniu usług pedagogiczno -dydaktyczno –wychowawczych;

6. zbieranie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy ustalonych

w odrębnych przepisach;

7. prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji działalności przedszkola;

8. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

9. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola w porozumieniu z właścicielem;

10. podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego;

11. zapewnia pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i p.poż;

12. przydzielanie nagród lub kar porządkowych pracownikom;

13. prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji działalności przedszkola.

W przedszkolu jest utworzone stanowisko wicedyrektorów .Kompetencje wicedyrektorów, zakres obowiązków określa dyrektor przedszkola.

 

 

Do obowiązków wicedyrektora należy:

1. rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola,

2. reprezentowanie Dyrektora we wszystkich kontaktach służbowych i działaniew jego imieniu podczas jego nieobecności,

3. ponoszenie współodpowiedzialności za całokształt pracy związanej z funkcjonowaniem placówki,

4. organizowanie i kontrolowanie pracy w przedszkolu w zakresie ustalonym przez Dyrektora,

5. terminowe, należyte przygotowanie i gromadzenie dokumentów niezbędnych do załatwienia powierzonych spraw.

W czasie nieobecności Dyrektora, Wicedyrektor:

1) kieruje Przedszkolem w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem;

2) ponosi odpowiedzialność za prawidłowość opieki nad dziećmi.

 

§ 15

 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu
2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych spotkaniach zgodnie z harmonogramem.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów.
5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

§ 16

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci

w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. Organizację dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

3. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci oraz właściwe zachowanie proporcji czasowej między formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci, zapewniający dzieciom pobyt na powietrzu

(w miarę sprzyjających warunków pogodowych).
4.
Zasady organizacji opieki określają Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa stosowane
w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO w Bełchatowie.
5. Organizacja i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległość

 1. Dyrektor przekazuje nauczycielom i rodzicom informację o procedurach organizacji pracy niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO

w Bełchatowie
w okresie zamknięcia przedszkola.

 1. Koordynuje współpracę nauczycieli, rodziców i dzieci poprzez realizację zadań określonych w przyjętych procedurach.

 2. Nadzoruje obciążenie dzieci i ich rodziców zadaniami wskazanymi przez nauczycieli w tygodniowym planie pracy.

 3. Dyrektor we współpracy z nauczycielami ustala potrzebę modyfikacji programu wychowania przedszkolnego. W związku z tym treści edukacyjne pozostają bez zmian ale konieczna jest zmiana sposobu realizacji treści – metoda kształcenia

na odległość,

 1. Monitorowanie postępów i umiejętności dzieci jest nieobligatoryjne. Może się odbywać na życzenie rodziców.

 2. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze online będą się odbywały z wykorzystaniem aplikacji messenger, łączenia on-line poprzez aplikację zoom’a, funkcjonalności strony internetowej przedszkola, Facebook ‘a, portali społecznościowych, mailingu, gdzie nauczyciele będą zamieszczać zadania do wykonania przez dzieci.

 3. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych będzie się odbywało

z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej dzieci z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne jest nadmierne obciążanie dzieci

i ich rodziców przekazywanymi do realizacji zadaniami przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli wspomagających, specjalistów czy instruktorów zajęć dodatkowych oraz nadmierne obciążanie pracami przed komputerem. Ustala się maksymalny czas pracy przed komputerem dla dzieci

w wieku przedszkolnym 30 minut dziennie.

 1. Zalecane jest podawanie dzieciom zadań edukacyjnych realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zadań dodatkowych dla chętnych.

 2. Przy planowaniu pracy zdalnej do realizacji w domu proponuje się sytuacje sprzyjające zacieśnieniu rodzinnych relacji, np. konstruowanie gier, czytanie, zabawy sensoryczne, wspólna zabawa na podwórku,

 3. Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców i ich dzieci w godz. swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem pracy. W tym czasie nauczyciel przesyła plan zajęć edukacyjnych i swobodnych aktywności, podejmuje konsultacje

i rozmowy z rodzicami za pomocą: telefonu, Messengera, e – maila, skype’a, FB,

 1. Podczas zamknięcia przedszkola przyjmuje się 100% frekwencję w okresie nauki zdalnej. W dzienniku w tabeli obecności dzieci odnotowuje się zapis „Grupa objęta nauczaniem zdalnym okresie zamknięcia przedszkola” w dniach objęcia nauczaniem zdalnym.

 

6. Do realizacji celów statutowychsiedziba Przedszkola posiada 208 miejsc dla dzieci ,

1) dziewięć sal zajęć dla poszczególnych grup z wyposażeniem przystosowanym

do wieku dziecka,

2) łazienki dla dzieci i jedna dla personelu;

3) szatnie dla dzieci;

4) kuchnię i zmywalnię według wymogów sanepidu;

5) pomieszczenie na leżaki;

6) pomieszczenie gospodarcze;

7) gabinet Dyrektora;

 

7. Do realizacji celów statutowych Oddział nr 1 Przedszkola

posiada 41 miejsca dla dzieci:

1) 2 sale zajęć z wyposażeniem przystosowanym do wieku dziecka;

2) jedna łazienka dla dzieci i jedna dla personelu;

3) szatnie dla dzieci;

4) kuchnię i zmywalnię według wymogów sanepidu;

5) pomieszczenie na leżaki;

6) pomieszczenie gospodarcze;

7) ogródek przedszkolny wyposażony w sprzęt (przy oddziale 3).

 

8. Do realizacji celów statutowych Oddział nr 2 Przedszkola

posiada 42 miejsca dla dzieci:

1) 2 sale zajęć z wyposażeniem przystosowanym do wieku dziecka;

2) jedna łazienka dla dzieci i jedna dla personelu;

3) szatnie dla dzieci;

4) kuchnię i zmywalnię według wymogów sanepidu;

5) pomieszczenie gospodarcze;

6) ogródek przedszkolny wyposażony w sprzęt (przy oddziale 3).

 

9. Do realizacji celów statutowych Oddział nr 3 Przedszkola

posiada możliwość korzystania z niżej wymienionych pomieszczeń przez przedszkolaków ze wszystkich grup:

1) jedna łazienka;

2) pomieszczenie gospodarcze;

3) gabinet Dyrektora;

4) ogródek przedszkolny wyposażony w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci;

5) salę gimnastyczną.

 

10. Liczba dzieci w grupie nie powinna przekroczyć 25.

 

 

 

 

11. W przedszkolu łącznie może być 13 grup:

1) dziewięć w placówce macierzystej ul. Wojska Polskiego 78;

2) dwie w Oddziale nr 1 na ul. Czapliniecka 6,8;

3) dwie w oddziale nr 2 na ul. Lipowa 7

 

12. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

1) zapisy odbywają się każdego roku w terminie wyznaczonym przez Dyrektora placówki,

2) o przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu

następujących zasad:

a) pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające,

b) rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola.

13. W ciągu roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola o ile są wolne miejsca.

14. Podstawą przyjęcia dziecka jest:

1) zgłoszenie dziecka w wyznaczonym terminie,

2) wpłata wpisowego ustalona przez organ założycielski,

3) podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych.


 

ROZDZIAŁ V

Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola

§ 17

1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.
2. Przedszkole gwarantuje dziecku wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
3) życzliwego traktowania;
4) ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
5) poszanowania własności;
6) opieki, ochrony;
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8) akceptacji jego osoby;

9) aktywności twórczej i eksperymentowania;
10) samodzielności w podejmowaniu zadań, dokonywaniu wyborów;
11) wsparcia i pomocy w sytuacjach gdzie pojawią się problemy;
12) akceptacji siebie i innych;

13) szacunku wobec siebie i innych.

 

 

 

 

 

3. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przedszkola w przypadku gdy:
1) narusza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej;
2) rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w ciągu 10 dni od momentu upomnienia przez Dyrektora placówki (skreślenie dziecka z listy nie zwalnia rodziców

od uiszczenia należnej opłaty);
3) rodzice zataili informacje o stanie zdrowia dziecka umożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej;
4) brak współpracy z rodzicami.
4. Rozwiązanie umowy przez przedszkole dokonuje się z zachowaniem następującej kolejności:
1) poinformowanie pisemne rodziców o zaistniałej sytuacji;
2) spotkanie z rodzicami (w zależności od potrzeb) w obecności psychologa, nauczyciela;
3) w wypadku braku porozumienia przekazanie przez Dyrektora Przedszkola pisemnej informacji o rozwiązaniu umowy.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI


Prawa i obowiązki rodziców


§ 181. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) respektowanie uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej;
3) przyprowadzenie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (upoważnienie potwierdzone pisemnie). Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeźwej, także rodzicowi;
4) terminowe uiszczenie czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu;

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
6) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego dobry stan zdrowia dziecka po przebytej chorobie;
7) w przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych prócz pierwszej pomocy przedmedycznej ( opatrzenie ) ani podawać żadnych leków. Wyjątek stanowią leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnej prośby do Dyrektora Przedszkola o wydanie zgody na podawanie leku ( potwierdzone przez lekarza). Po otrzymaniu zgody leki mogą być podane dziecku;
8) ocena stanu zdrowia dziecka, ponieważ do przedszkola uczęszczać mogą tylko dzieci zdrowe. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola takich objawów jak : uporczywy kaszel, katar, biegunka, wymioty, podwyższona temperatura będą wzywani rodzice w celu zabrania dziecka do domu.

 

 

 

§ 19

 

1. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z pomieszczeniami przedszkola i z terenem zabaw;
2) zapoznania się ze statutem placówki, z progr

amem oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy dydaktyczno-wychowawczej

w danej grupie;
3) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
4) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi swoich wniosków

z obserwacji pracy przedszkola;
6) udziału w otwartych uroczystościach przedszkola.

7) Rozwiązania umowy z przedszkolem.

§ 20

1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy organizacji pracy przedszkola i prowadzonego nadzoru pedagogicznego, organizowane są

w przedszkolu raz w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

3. Zasady sprzyjające budowaniu atmosfery pracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami:
1) rozmowy dotyczące zachowań dziecka jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy gdy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi;
2) ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi nie dopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych (podnoszenie głosu) w obecności dzieci;
3) uwagi, skargi dotyczące pracy nauczycieli, personelu pomocniczego lub funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać u Dyrektora osobiście w godzinach podanych na tablicy informacyjnej.

 

§ 21


Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
1) zebrania grupowe;
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, specjalistami, Dyrektorem;
3) zajęcia otwarte:
a) formy zaproponowane przez rodziców,
b) tablica informacyjna,
c) korespondencje drogą mailową,
d) strona internetowa :
http://www przedszkole-jabluszko.pl
e) udział rodziców oraz innych członków najbliższej rodziny w uroczystościach przedszkolnych.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 22

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) respektowanie praw dziecka i szanowanie jego godności;
2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
3) wspieranie rozwoju psycho-fizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
5) prowadzenie diagnozy przedszkolnej w grupie dzieci 6- letnich;
6) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
7) odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
8) współpraca ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną;
9) planowanie własnego rozwoju zawodowego;
10) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
11) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
12) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
13) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w obszarze wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
14) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15) udział w pracach Rady Pedagogiczny, realizacja jej postanowień i uchwał;
16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
17) Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 23


Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
1. poznania i ustalania potrzeb rozwojowych ich dzieci;
2. ustalania form pomocy w działaniach edukacyjnych i wychowawczych ich dzieci;
3. włączenia ich w działalność przedszkola.

 

 

 

§ 24

1. Pracownicy zatrudnieni są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.

2. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor Przedszkola.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe.

§ 25


Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 26


Dla zapewniania znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się
umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola:
http://www.przedszkole-jabluszko.pli udostępnienie statutu przez Dyrektora Przedszkola

§ 27


Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 Statut wchodzi w życie z dniem 1.09.2022 roku

 

Newsletter

Jeśli chcesz dostawać najnowsze infomacje z Akademii Przedszkolaka zapisz się do naszego newslettera

kl

© Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 271395